عنوان کامل پایان نامه :

ارتباط میان سرمایه اجتماعی و مولفه‌های اخلاق حرفه‌ای

قسمتی از متن پایان نامه :

تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

1-7-1) متغیر مستقل ( سرمایه اجتماعی )

الف) تعریف مفهومی:

سرمایه‌ی اجتماعی به پیوندها و ارتباطات میان اعضای یک شبکه اجتماعی به عنوان منبعی با ارزش تصریح دارد و از طریق هنجارها و اعتماد متقابل موجب تحقق اهداف اعضاء می گردد (قنادان و اندیشمند، 1388).

سرمایه اجتماعی همچنین عبارت می باشد از پیوندهای بین افراد (شبکه های اجتماعی) و هنجارهای اعتماد و اقدام و عکس و العمل متقابل که از این پیوندها ناشی می شوند (پانتام، 1380).

ب) تعریف عملیاتی:

مقصود از سرمایه اجتماعی در این پژوهش میانگین نمرات کسب شده از پاسخ به سوالات 1 تا 12 پرسشنامه سرمایه اجتماعی می باشد. که در سه بعد سرمایه شناختی، سرمایه ارتباطی، سرمایه ساختاری عملیاتی شده می باشد.

1-7-1-1) سرمایه شناختی

الف) تعریف مفهومی:

این بعد در برگیرنده اندازه اشتراک کارکنان درون یک شبکه اجتماعی در یک دیدگاه، یا درک مشترک میان آنان می باشد؛ و به ماهیت ارتباطات میان افراد در یک سازمان، پرداخته و شامل موارد زیر می گردد: زبان و کدهای مشترک و روایت های مشترک (Nahapiet & Ghoshal,1998).

ب) تعریف عملیاتی:

مقصود از سرمایه شناختی در این پژوهش میانگین نمرات کسب شده از پاسخ به سوالات 8 تا 9 پرسشنامه سرمایه شناختی می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

الف- هدف اصلی:

تعیین ارتباط میان سرمایه اجتماعی و اخلاق حرفه‌ای در اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان.

 

ب- اهداف فرعی:

1- تعیین ارتباط میان سرمایه شناختی و اخلاق حرفه‌ای در بین اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان.

2– تعیین ارتباط میان سرمایه ارتباطی و اخلاق حرفه‌ای در بین اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان.

3- تعیین ارتباط میان سرمایه ساختاری و اخلاق حرفه‌ای در بین اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید