دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه اعمال اصل ممنوعیت توسل به زور در قلمرو فضا 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

سوالات تحقيق:‌

الف- آیا قاعده ممنوعیت  توسل به زور یا تهدید به آن در فضای ماورای جو قابل اعمال می باشد؟

ب- در صورت قابلیت اعمال این قاعده در فضای ماورای جو، آیا این قاعده با استثنائی روبرو می باشد؟

7- فرضیات  پژوهش:

الف-قاعده ممنوعیت توسل به زور یا تهدید به آن در فضای ماورای جو قابل اعمال می باشد

ب-اجرای قاعده ی ممنوعیت توسل به زور یا تهدید به آن در فضای ماورای جو با استثنائاتی روبرو می باشد

8- متغيرهاي پژوهش :

در این پژوهش متغیر به این قرار می باشد که کوشش می گردد تا قوانین و اسناد بین المللی و تعهدات و کنوانسیون های مرتبط با اعمال اصل ممنوعیت توسلبه زور  در فضای ماورای جو مورد مطالعه قرار گیرد

9- نوآوري پژوهش:

اگرچه در خصوص ممنوعیت توسل به زور پژوهش هاي نسبتا متعددي انجام شده، اما درخصوص اعمال این اصل در  قلمرو فضا و ماورای جو  تاکنون منبع مستقلی پیدا نمود نشده و از  این حیث این پژوهش دارای جنبه نوآوری می باشد و می تواند فتج بابی باشد برای محققان در آینده که نواقص این پژوهش را مرتفع کنند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف اساسي از انجام پژوهش:

الف- شناخت ماهیت قاعده ممنوعیت توسل به زور

ب- مطالعه امکان  اجرای قاعده ممنوعیت توسل به زور در فضای ماورای جو

4- اهداف فرعی از انجام پژوهش:

الف- شناخت اصول حقوقی حاکم بر فضای ماورای جو

ب- تبیین شرایط قاعده ممنوعیت توسل به زور

سوالات تحقيق:‌

الف- آیا قاعده ممنوعیت  توسل به زور یا تهدید به آن در فضای ماورای جو قابل اعمال می باشد؟

ب- در صورت قابلیت اعمال این قاعده در فضای ماورای جو، آیا این قاعده با استثنائی روبرو می باشد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید