دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه اعمال اصل ممنوعیت توسل به زور در قلمرو فضا 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

فهرست مطالب

مقدمه 1

1- بيانمسئله 1

2- اهميتوضرورتانجامپژوهش 2

3- اهدافاساسيازانجامپژوهش: 3

4- اهداففرعیازانجامپژوهش: 3

5- سابقهپژوهشهاومطالعاتانجامگرفته: 3

6- سوالاتتحقيق:‌ 3

7- فرضیاتتحقیق: 4

8- متغيرهايپژوهش : 4

9- نوآوريپژوهش: 4

10- روشانجامپژوهش : 4

9- قلمروپژوهش (زمان،مکان،موضوع): 5

10- ابزارگردآورياطلاعات: 5

11- روشهايتجزيهوتحليلدادهها: 5

12- دستاوردهايپژوهش: 5

فصل اول: کلیات ؛ تاریخچه ، مفاهیم و مبانی قلمرو فضا 6

بخشاول: کلیاتقلمروفضا 7

مبحثاول :  تعریففضایماورایجوونظامیکردنوتوسعهرژیمحقوقی 8

گفتاراول :  مفهومفضایماورایجو 9

گفتاردوم : نظامیکردنفضایماورایجو،منابعوتکاملتدریجی 12

گفتارسوم:  توسعهرژیمحقوقیحاکمبراستفادهنظامیازفضایماورایجوّ 16

مبحثدوم :حقوقبینالمللقابلاعمالبرفعالیتهاینظامیدرفضا 24

گفتاراول : برنامههایرایجنظامیدرفضا 27

گفتاردوم: مذاکراتمربوطبهجلوگیریازمسابقهتسلیحاتیدرفضا 32

گفتارسوم :جایگاه،مفهومودامنهروبهبالایحاکمیتحاکمیت 46

بخشدوم: نظامحقوقیبینالمللیحاکمبرفضایماورایجو 52

مبحثاول: حقوقحاکمهدرفضاوممنوعیتآنواستقرارآندرفضا 53

گفتاراول: ممنوعیتاختصاصملی ( ممنوعیتاختصاصفضابهملیتویژه ) 55

گفتاردوم:  استقراردرفضایآزادوجنبههایحقوقیمربوطبهاستفادهازفناوریفضایی 58

مبحثدوم : حقبراستفادهصلحآمیزدرفضایماورایجو 64

گفتاراول :  ماهوارههایپخشمستقیم 65

گفتاردوم: سامانهجستوجوونجاتماهوارهای 71

گفتارسوم : منابعنیرویهستهایدرفضا 74

فصل دوم: مفهوم و ماهیت تعیین منع توسل به زور و مطالعه نظریات مخالف و موافق 79

بخشاول :  مفهوموماهیتتبیینقاعدهمنعتوسلبهزوریاتهدید 80

مبحثاول : مفهومقاعدهمنعتوسلبهزور 81

مبحثدوم: ماهیتقاعدهمنعتوسلبهزور 83

مبحثسوم: تحلیلعلمییاسیستماتیکاصلعدمتوسلبهزور 87

گفتاراول :تحلیلمحتواینورمبلاشرط 89

گفتاردوم: حدارزشینورمبلاشرط 92

بخشدوم: مقرراتممنوعیتاستفادهاززوروسازوکارهاورابطهآنبابرخیازاصولقواعدماورایجو 100

مبحثاول :  حاکمیتوحقوقحاکمهدرقلمروفضا (اعلامیهبوگوتاونظریاتمطرحدرسازمانمللمتحد) 101

مبحثدوم: مقرراتممنوعیتاستفادهاززور 104

گفتاراول:  مقرراتممنوعیتاستفادهاززوردرحقوقبینالمللعرفی 104

گفتاردوم: مقرراتممنوعیتاستفادهاززوردرحقوقمعاهدات 108

مبحثسوم : سازوکارهایبینالمللیوچندجانبه 112

گفتاراول: سازوکارهایبینالمللیدرفضایماورایجو 113

گفتاردوم : سازوکارهایدوجانبهایوچندجانبهایمنطقهای 114

بنداول : شورایهمکاریبینالمللیدرمطلعهواستفادهازفضایماورایجو 115

بنددوم: آژانستحقیقاتفضاییاروپایی 115

مبحثچهارم : رابطهقاعدهیمنعتوسلبهزوریاتهدیدبهآنبابرخیاصولحاکمبرفضایماورایجو 117

گفتاراول: اصلغیرنظامیکردنفضایماورایجو 117

گفتاردوم: اصلاستفادهمسالمتآمیزازفضایماورایجو 124

بخشسوم : نقدنظریاتتوسلبهزوردرقلمروفضا 127

مبحثاول: بررسینظریاتمخالفین 127

مبحثدوم: بررسینظریاتموافقین 129

مبحثسوم: نتایجبهدستآمدهدرزمینهیتوسلبهزوردرقلمرویفضا 135

نتیجهگیری 138

منابعومآخذ 140

 

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف اساسي از انجام پژوهش:

الف- شناخت ماهیت قاعده ممنوعیت توسل به زور

ب- مطالعه امکان  اجرای قاعده ممنوعیت توسل به زور در فضای ماورای جو

4- اهداف فرعی از انجام پژوهش:

الف- شناخت اصول حقوقی حاکم بر فضای ماورای جو

ب- تبیین شرایط قاعده ممنوعیت توسل به زور

سوالات تحقيق:‌

الف- آیا قاعده ممنوعیت  توسل به زور یا تهدید به آن در فضای ماورای جو قابل اعمال می باشد؟

ب- در صورت قابلیت اعمال این قاعده در فضای ماورای جو، آیا این قاعده با استثنائی روبرو می باشد؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسي اعمال اصل ممنوعيت توسل به زور در قلمرو فضا

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت PDF):

پایان نامه بررسي اعمال اصل ممنوعيت توسل به زور در قلمرو فضا