عنوان کامل پایان نامه :

 جایگاه حقوقی انجمن های صنفی روزنامه نگاران ایران 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

سازمان و تشکیلات سازمان

مبحث اول : ارکان

ماده 5 : ارکان‌ سازمان به توضیح زیر می باشد :

الف‌ – مجمع‌ عمومی‌ سازمان‌ که‌ از این پس در این‌ قانون‌ «مجمع عمومی‌» نامیده‌ می گردد.

ب‌ – شورای‌ عالی‌ سازمان‌ که‌ از این پس در این‌ قانون‌ «شورا» خوانده‌ می گردد و دبیرخانه‌ آن‌ در ساختمان مرکزی سازمان‌ که‌ در تهران‌ می باشد‌، مستقر می‌باشد.

ج‌ – رئیس‌ کل سازمان‌.

د – هیأت‌ مدیره‌ سازمان نظام رسانه‌ای استان و شورای‌ هماهنگی‌ استانی‌.

هـ – هیأت‌ عالی‌ رسیدگی به تخلفات حرفه ای‌.‌

و – بازرسان‌.

تبصره‌ : وظایف‌ و اختیارات‌ و ساختار تشکیلاتی‌ شورای‌ هماهنگی‌ استانی‌ به‌ پیشنهاد رئیس‌ کل‌ به‌ تصویب‌ شورای‌ عالی‌ خواهد رسید.

مبحث دوم : مجمع عمومی

ماده 6 : ترکیب ‌مجمع عمومی ‌به ‌توضیح ‌زیر می‌باشد:

مجمع عمومی عبارت می باشد از مجموع اعضای هیأت مدیره های استانی که برای یک دورة چهارساله  عهده دار وظایف مجمع خواهند بود.

ماده 7 : وظایف‌ مجمع‌ عمومی عبارت می باشد از:

1 – انتخاب‌ اعضای‌‌ حقیقی شورای‌ عالی‌ برای‌ دوره‌ چهار ساله‌ و بازرسان‌ به گونه سالانه‌؛

2- انتخاب رئیس کل سازمان و معرفی به رئیس جمهور جهت صدور حکم؛

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

3- استماع‌ گزارش‌ شورای‌ عالی‌، رئیس‌ کل‌ و بازرسان‌ و تصویب‌ سیاستهای‌ کلان‌ پیشنهادی‌ شورای‌ عالی‌؛
4- برکناری و یا قبول استعفای رئیس سازمان؛

5 – مذاکره‌ و اتخاذ تصمیم‌ در سایر اموری‌ که‌ در دستور کار جلسه‌ قرار دارد و طبق‌ قوانین‌ و آئین‌نامه‌های‌ مربوطه‌ و سایر ضوابط‌ در صلاحیت‌ مجمع‌ عمومی می‌باشد.

تبصره‌ 1 : آئین‌نامه‌ داخلی‌ مجمع‌ عمومی به‌ پیشنهاد شورای‌ عالی‌ به‌ تصویب‌ مجمع‌ عمومی خواهد رسید.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف مشخص تحقيق: (شامل اهداف آرماني، کلی، اهداف ويژه و كاربردي):

هدف آرمانی و کلی

مطالعه و شناسایی جایگاه حقوقی انجمن صنفی روزنامه نگاران

اهداف ویژه و کاربردی

– مطالعه در نظر داشتن تشکیلات صنفی در جایگاه حقوقی انجمن های صنفی روزنامه نگاران

– مطالعه تضمین حقوق و حمایتهای حرفه ای در جایگاه حقوقی انجمن های صنفی روزنامه نگاران

– مطالعه  قابل انتقال بودن امتیازات نشریات در جایگاه حقوقی انجمن های صنفی روزنامه نگاران