عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط میان آگاهی کارکنان در تعامل با مشتریان

قسمتی از متن پایان نامه :

.

متغیر وابسته:

کارآیی:کارایی متفاوت از اثربخشی سازمانی می باشد.کارایی در صورتی افزایش می یابد که بااستفاده از شیوه های پیشرفته مدیریت,به دست آمدن بازده ثابت در قبال کاهش بهره گیری از منابع مصروفه صورت گیرد.اما اثربخشی تحقق اهداف سازمان می باشد صرفنظر از اندازه کارایی.(اقتداری˛1368˛105)به مقصود مطالعه این متغیر از 12سوال مندرج در پرسشنامه بهره گیری شده می باشد.از سوال 23تا34.

1-8) قلمرو پژوهش:

1_8_1 ) قلمرو زمانی:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مطالعه این پژوهش از بهمن ماه سال 1391 شروع تا شهریور ماه سال1392 به مطالعه و تحلیل و گردآوری اطلاعات پرداخته شده می باشد.هرچند توصیف و مطالعه وضعیت فعلی این سازمان مدنظر می باشد اما نتایج ان را می توان به آینده تعمیم داد.

1-8-2)  قلمرو مکانی:

 قلمرو مکانی این پژوهش کارمندان شعب بانک ملی رشت می باشد.

1-8-3)  قلمرو موضوعی:

قلمرو موضوعی این پژوهش در حیطه علم مدیریت˛حوزه مدیریت بازرگانی و در بخش اقتصادی مدیریت می باشد.این طرح با مطالعه آگاهی و عدم اگاهی کارکنان از اهداف سازمان در پی آن بود تا اثر این عوامل را بر کارائی کارکنان مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار دهد.پس از نظر موضوعی پژوهش حاضر در قلمرو مدیریت منابع انسانی,حوزه کاربرد موثر نیروی انسانی جای دارد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1) اهداف اصلی

هدف این پژوهش کمک به بانک در جهت بهره گیری بهینه و مطلوب تر از توانمندیهای کارکنان خود در راه رسیدن به اهداف موسسه می باشد. که با ارائه آموزشهای لازم در زمینه شفاف سازی اهداف و فعالیتهای سازمان برای کارکنان بتواند از حداکثر کارایی آنها در زمینه رسیدن سازمان به اهدافش بهره بگیرد. و کوشش در مطالعه و تبیین مشکلاتی دارد که موسسات در این زمینه با آن مواجه می شوند.

1-4-2) اهداف فرعی

  1. ارتباط بین اندازه پاداش کارکنان و کارایی.
  2. ارتباط بین ایجاد کلاسهای آموزشی در مورد اهداف سازمان و کارایی.
  3. ارتباط بین اندازه آگاهی کارکنان از اهداف سازمان و کارایی.
  4. ارتباط بین مشارکت کارکنان و پرسنل در تعیین اهداف سازمان و کارایی.
  5. ارتباط بین اندازه تحصیلات کارکنان و کارایی.

سایت منبع

مطالعه ارتباط میان آگاهی کارکنان در تعامل با مشتریان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط میان آگاهی کارکنان در تعامل با مشتریان  با فرمت ورد