تکه ای از متن پایان نامه :

 

 

 

 

EC0.75 6/23 5/0 7/5 5/4
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
EC1

6/23

5/0

7/5

5/4 EC2

2/24

5/0

7/5

6/4

 

 

در شکل ‏4‑25 نظاره می­گردد که با افزودن نانو لوله های کربنی دمای تبلور[1] به میزان اندکی افزایش می یابد. این افزایش می­تواند به دلیل اثر هسته زایی  نانو لوله های کربنی باشد. به تعبیری نانو لوله های کربنی مساحت سطح کافی را برای رشد بلور ها فراهم می کنند. افزایش دمای تبلور تا 40 بوده و سپس ثابت می ماند. این موضوع تصریح به اشباع شدن تاثیر نانو ذرات دارد [83]. درصد بلورینگی نمونه­ها با افزایش مقدار نانو لوله های کربنی تا مقدار 25/0% وزنی افزایش یافته و سپس کاهش پیدا می کند. اثر هسته زایی نانو لوله های کربنی باعث افزایش میزان درصد بلورینگی شده می باشد. کاهش درصد بلورینگی نیز به این دلیل می باشد که این نانو لوله ها می توانند پیوستگی ماتریس پلیری را از بین برده و بلورهای یکنواخت نمی توانند شکل بگیرند، به تعبیری با افزایش مقادیر نانو لوله های کربنی اثر بازدارندگی[2] تبلور نظاره می گردد [83 و 84] مساحت زیر پیک تبلور گرمای تبلور (ΔHc) و مساحت زیر پیک ذوب گرمای ذوب (∆Hm) را نشان می دهد که برای همه نمونه­ها بسیار به هم نزدیک می باشند. این امر اظهار می­کند که نمونه­ها به همان میزانی که برای تشکیل بلورها انرژی آزاد می­کنند، تقریباً همان مقدار انرژی را برای ذوب بلورها طلب می­کنند. منحنی­های آزمون گرماسنجی روبشی تفاضلی حاصل از ذوب مجدد نمونه­ها (شکل ‏4‑26) نقطه ذوب نسبتاً مشابهی را ارائه می­دهند. نتایج به دست آمده از منحنی­های آزمون گرماسنجی روبشی تفاضلی برای نمونه خالص و نانو کامپوزیت ها در جدول ‏4‑3 آورده شده می باشد.

 1Tc

 2Suppression

برای دانلود فایل ورد متن کامل اینجا کلیک کنید

 

 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

مطالعه رفتار فیزیکی و مکانیکی نانو کامپوزیت های تهیه شده بر پایه الاستومر پلی الفینی و نانو لوله های کربنی تک دیواره

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

مطالعه رفتار فیزیکی و مکانیکی نانو کامپوزیت های تهیه شده بر پایه الاستومر پلی الفینی و نانو لوله های کربنی تک دیواره

 از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه