تکه ای از متن پایان نامه :

 

 

1-1       مورفولوژی

در شکل های 4-16 تا 4-19 تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی مربوط به نانو کامپوزیت ها آورده شده می باشد. همان گونه که دیده می گردد در مقادیر کم نانو لوله های کربنی تعداد این نانو ذرات درون ماتریس پلیمری چندان زیاد نبوده اما با افزایش درصد آن ها مقادیر چشمگیرتری نظاره می شوند. نکته قابل ذکر وجود پخش خوب نانو ذرات در تصویر نمونه های نانو کامپوزیتی می باشد. اما وقتی که مقدار نانو لوله های کربنی به 2% (نمونه EC2) می رسدخوشه هایی از نانو لوله های کربنی نظاره می گردد. این مسئله به منزله عدم پخش خوب این ذرات در EC2 می باشد. به تعبیری با افزایش مقدار نانو لوله های کربنی به دلیل تمایل بسیار زیاد این نانو ذرات به تجمع خوشه هایی از آن ها تشکیل می گردد.

در شکل ‏4‑16 مقادیری از ذرات ناخالصی کربنی دیده می گردد که وجود این ذرات می تواند سبب افت خواص گردد. در شکل ‏4‑20 تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی مربوط به نمونه ETC1 نشان داده شده می باشد. همان گونه که نظاره می گردد خوشه هایی از نانو لوله های کربنی شکل گرفته می باشد. حضور این خوشه

شکل ‏4‑18 : تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی مربوط به نمونه EC1.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

 

 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

مطالعه رفتار فیزیکی و مکانیکی نانو کامپوزیت های تهیه شده بر پایه الاستومر پلی الفینی و نانو لوله های کربنی تک دیواره

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

مطالعه رفتار فیزیکی و مکانیکی نانو کامپوزیت های تهیه شده بر پایه الاستومر پلی الفینی و نانو لوله های کربنی تک دیواره

 از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه