تکه ای از متن پایان نامه :

 عرضی مانند سطح مقطع ، ممان اینرسی ومدل الاستیسیته متفاوت می باشد همچنین از دو ضریب سختی (Kk) وضریب گریز از مرکز(Ke) بهره گیری شده که معادلات فرکانس نرمال هر سازه را بر اساس تغییرات ضریب سختی وضریب گریز از مرکز بدست می آورند. در نمودارهای نظاره شده که ضرایب سختی وگریز از مرکز را برحسب فرکانس نرمال نشان می دهد بیانگر این مطلب می باشد که در مقطع A شکل 2-17 که مربوط به سازه های قابی مسطح می باشد تغییر سختی اتصال تاثیر بیشتری نسبت به فرکانسهای بالا وپایین دارد ومقطع B شکل 2-17 که مربوط به سازه های قابی فضایی می باشد تغییر سختی اتصال تاثیر یکسانی بر فرکانسهای نرمال دارد واین امر باعث کاهش طول تیر می گردد ودر نهایت منجر به ساختار سخت ترکلی می گردد . واکنش زمانی این سازه ها نیز براساس شتاب زلزله براساس ضرایب سختی برآورد می گردد که با در نظر داشتن آن می توان دریافت که با کاهش ضریب سختی جابه جایی ماکزیمم افزایش یافته  بگونه ای که برای هردو سازه     جابه جایی ماکزیمم برای Kk=0/1 تقریبا” 4برابر Kk=1 می باشد. (شکل2-16)

2-3-2-13 ارزیابی رفتارلرزه ای قابهای فولادی با اتصالات نیمه صلب ومهاربندی زانویی با بهره گیری ار روش پوشاور(Navari,2011)

این پژوهش توسط فرزان ناموری وپیام زرفام از دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول ودانشگاه شریف در سال 2011 صورت گرفته می باشد. امروزه بهره گیری از یک سیستم مهاربندی سازه ای به نام مهاربندی زانویی توجه بسیاری از کارشناسان ومتخصصان را به خود جلب کرده می باشد واز طرف دیگر تحلیلهای استاتیکی غیرخطی در برآورد عملکرد سازه ها در هنگام زلزله نیز خیلی مورد توجه بوده می باشد که یکی از این روشها روش پوشاور می باشد .از آنجایی که صحت روش پوشاور برای قابهای فولادی نیمه صلب با مهاربندی زانویی ثابت شده می باشد اما این مقاله کوشش بربررسی مجدد آن دارد. به همین مقصود چهار سازه با ارتفاعات مختلف 5 تا 20 طبقه مورد ارزیابی قرارگرفته که طبق شاخص AIS طراحی شده اند.در این پژوهش برای قابهای مذکور از مقادیر مختلف سختی در اتصالات بهره گیری شده می باشد .پارامترهای موردنیاز جهت توصیف عملکرد اتصالات نیمه صلب در این پژوهش شامل سختی اولیه ، سختی ثانویه ومقدار لهیدگی ستونها می باشد که توسط داده های آزمایشگاهی وبررسی های تحلیلی برروی اتصالات نیمه صلب به دست می آید .در این مطالعه از مجموعه ای از 15 زلزله که از زمین لرزه های کالیفورنیا انتخاب شده می باشد بهره گیری شده می باشد .در این مقاله بارمردهkg/m2600 وبار زنده 

 

 

 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

مطالعه رفتار لرزه ای اتصالات نیمه صلب تیر به ستون

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

مطالعه رفتار لرزه ای اتصالات نیمه صلب تیر به ستون

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

 از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: