عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :    مطالعه رفتار لرزه ای اتصالات نیمه صلب تیر به ستون

تکه ای از متن پایان نامه :

 m2200 لحاظ گردیده وهمچنین جرم بصورت بار مرده +20% بارزنده وبطور مساوی بین طبقات تقسیم شده می باشد وسیستم مقاومت جانبی سیستم مهاربندی زانویی می باشد . بعداز القای بارقابها با 100% سختی اتصالات ودر نظرگرفتن اثرp- Δ-  مورد مطالعه قرارگرفته وسپس برپایه AIS طراحی می گردند وپس از ارزیابی صحت ودقت تحلیل پوشاور نتایج حاصل از این تحلیل با روش تحلیل دینامیکی غیرخطی مقایسه گردید .

نتایج:

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
  • برش پایه قابها با کاهش سختی اتصال افزایش وتورق قابها با کاهش سختی اتصال کاهش می یابد.
  • براساس کاهش برش پایه وافزایش تورق قابهای فولادی نیمه صلب با مهاربندی زانویی در مقایسه با قابهای فولادی با اتصال صلب می توان گفت که بهره گیری از اتصالات نیمه صلب در آن قابها باعث رفتار غیرخطی بهتری با کنترل جابه جایی قاب در سطح مجاز می گردد.
  • در تحلیل قابها در سازه های 5 تا 20 طبقه نتایج حاصل از روش پوشاور نشان می دهد که رانش طبقات بیشتر از جابه جایی ماکزیمم طبقات می باشد.
 

 

 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

مطالعه رفتار لرزه ای اتصالات نیمه صلب تیر به ستون

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

مطالعه رفتار لرزه ای اتصالات نیمه صلب تیر به ستون

 از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: