مطالعه سبک شناختی شعر نشاط اصفهانی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

سطح زبانی

الف)آوایی

موسیقی بیرونی یا وزن: فاعلاتن، فعلاتن، فعلاتن، فع لن

بحر شعر:رمل مثمن  مخبون اثلم

موسیقی کناری یا قافیه

کلمات قافیه: درمان، چوگان، بی سامان، درمان، بستان، پیمان، هجران، جانان، شیطان، حیران، پنهان

حرف روی ساکن : صامت ن

شعر مردّف و ردیف تأثیر نمای مفعولی”را” می باشد.

موسیقی درونی

سجع متوازی: درمان، چوگان (1) غمزده، دلشده (9)

سجع متوازن : روز، شب (6) عاقل، عاشق (7) غیب، ریب (8)

جناس زاید: یکی از کلمات متجانس نسبت به دیگری واک یا واک هایی در آغاز یا وسط یا آخر اضافه دارد(شمیسا،1386: 61).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

جناس زاید (اشتقاق): پیمان، پیمانه(5)

جناس زاید(وسط): جان، جانان(7)

تکرار واژه: بستان (4) جان(7) جانان(7)

تکرار صامت واحد: صامت ن (1)   صامت د (1)   صامت ه (5)

تکرار مصوت: مصوت بلند ا در بیت(2،4،6،7)

ب)واژگانی

لغات عربی: عجب، غفلت، عهد، وصال، هجران، عاقل، عاشق، منزل، غیب، ریب، خلوت، قدس، حیران، قوم، فاش غم

لغات مرکّب: گلچهره، پیمانه، بارگه، غمزده، دلشده

ترکیب های اضافی: اثر چوگان، خاک در دوست، عهد گل، پرتو او، روز وصال، شب هجران، اندیشه ی جان، منزل غیب، منزلگه ریب، بارگه شیطان، کار نشاط

ترکیب های وصفی: سر بی سامان، ساقی گلچهره، خلوت قدس، غمزده ی دلشده ی حیران، غم پنهان

اسم ذات

عناصر طبیعی: خاک، گل، پرتو، روز، شب

انسانی: خلق، ساقی،کار، نظر، قوم، نشاط

اعضای بدن: سر، دیده، دل، روی

اشیا: گوی، چوگان، در، پیمانه

جایها: بستان، منزل، منزلگه، بارگه

عناصر مذهبی: خدا، الله، شیطان

اسم معنی: درد، درمان، دوست، غفلت، درمان، پیمان، وصال، بخت، هجران، عاقل، اندیشه، عاشق، جانان، غیب، ریب، خلوت، راز، فاش، غم، پنهان

 

ج)نحوی

اکثر جملات به شکل کوتاه  و اختصار نوشته شده و در بسیاری از موارد فاقد نظم نثری هستند. مقدم کردن فعل بر نهاد یا مفعول و سایر اجزای جمله: عاقل اندیشه جان دارد و عاشق جانان،  حذف ب  از مضارع التزامی: برم، گذرند، حذف می از فعل مضارع اخباری: دانی و دانند، آوردن فعل نهی  مخوان به شکل قدیمی، آوردن نه به عنوان قید منفی: نه منزلگه ریب


2سطح ادبی

مراعات النظیر: گوی، چوگان(1) دیده، روی، دل(4) ساقی، پیمانه(5)

تضاد: درد، درمان(1)  روز، شب(6)  وصال، هجران(6)  خلوت، بارگه(8)  قدس، شیطان(8)  نشاط، غمزده(9)

ارصاد و تسهیم: تناسب بین معانی و الفاظ آن قدر واضح و عیان باشد که پایان بیت (عجز) با در نظر داشتن قوافی قبلی، قابل پیش بینی باشد (شمیسا،1386: 114) .

 

عـاقل اندیشه ی جـان دارد و عاشق جانـان
بالله ار ما بشناسیم ز جان، جانان را

 

حسن تعلیل: تعلیل بر دو نوع می باشد :

الف)علتی که ذکر می گردد واقعی و حقیقی می باشد، اما در ربط آن به معلول، ظرافت و لطافتی می باشد و این به وسیله تشبیه (مضمر،تمثیل) انجام می شود.

ب)علت ادعایی: علتی که برای معلول ذکر می گردد حقیقت ندارد بلکه شاعر بر اثر تشبیهی که در ذهن او صورت گرفته می باشد چنین ادعایی می کند و این از نوع قبلی هنری تر می باشد (شمیسا،1386: 170).

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. سبک بازگشت چیست و در چه زمانی اتفاق افتاده می باشد؟ 2. تفاوت سبک بازگشت با سبک هندی چیست؟
  2. تأثیر نشاط اصفهانی در سبک بازگشت چه اندازه می باشد؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه مطالعه سبک شناختی شعر نشاط اصفهانی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه مطالعه سبک شناختی شعر نشاط اصفهانی