عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه سبک شناختی شعر نشاط اصفهانی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

سبک درلغت تازی به معنی گداختن و ریختن زر و نقره می باشد و سبیکه که پاره ی نقره گداخته را گویند، اما ادبای قرن اخیر سبک را مجازاً به معنی ” طرز خاصی از نظم و نثر ” استعمال کرده اند و تقریبأ آن را در برابر استیلstyle”” اروپائیان نهاده اند (شمیسا، 1375: 147).

دهخدا سبک را این گونه تعریف می کند:

” سبک شناسی دانشی می باشد که در آن از ویژگی­های ادبی و سبکی یک نوشته یا دوره گفتگو می­گردد یا دانشی که از مجموع جریان سبک­های مختلف یک زبان بحث می­کند  ”  (دهخدا، 1385: 1644).

عبدالحسین زرین­کوب دربارة سبک چنین نظری دارد:

“سبک که عبارت می باشد از شیوة خاص در نزد هرگوینده تعبیر صادقانه­ای می باشد از طرز فکر و مزاج طبع او. اگر طبع شاعر تند و سرکش باشد، سبک بیانش غالباً سریع و کوتاه می­گردد و اگر طبعی داشته باشد خیال پرور و رویایی سبک او آکنده می­گردد از استعارات و مجازات دور و دراز… از طبع بلند سبک عالی بر می­آید و از طبع حقیر سبک ضعیف “(زرین کوب، 1372: 175)

غیاثی معتقد می باشد:

” سبک ادبی، از ذهن و اندیشة نویسنده و شاعر مایه می­گیرد و آن چیز که به آن رنگ فردی می­دهد توجه و بینش هنری و واقعیتهای عینی و سبک زندگی فکری می باشد، چه عملی که از نیروی خلاقة آدمی سر می­زند از فعالیّت­های نظری و عملی او گسسته نیست بلکه در گرو تأثیرهایی می باشد که از جهان بیرون می­پذیرد و آنها را به رنـگهای فکری یا عاطفی خود در می­آورد ” (غیاثی، 1368 : 16).

محمود درگاهی، منتقد ادبی، اعتقاد دارد که: ” سبک جلوه گاه درون می باشد. به عبارت روشنتر، سبک نمودار روحانیت آفریننده می باشد “(درگاهی، 1377 :173 )

خسرو فرشیدورد، نویسندة کتاب «دربارة ادبیات و نقد ادبی» دربارة سبک می­گوید:

“سبک هرشاعر یا نویسنده، مانند رنگ و بویی که در یک گل یا میوه هست، اثر او را هم به لحاظ محتوایی و هم به لحاظ نشانه­های بیرونی آن، از دیگر آثار ادبی جدا می­کند؛ یعنی تفکّر و اندیشه­های هنرمند پا به پای زبان و تعبیر، در آثار وی حضور دارد ” (فرشید ورد، 1363 :564)

به اعتقاد شفیعی کدکنی:

” هیچ نوشته­ای نیست که سبک نداشته باشد و هیچ سبکی را غیر از از طریق مقایسه­ی نرم و درجه انحراف آن از نرم، نمی­توان تشخیص داد و در یک کلام سبک یعنی انحراف از نرم ” (شفیعی کدکنی، 1380 :38).

مفاهیم سه گانه­ی سبک

1- سبک دوره یعنی سبک کم و بیش مشترک و شبیه آثار یک دوره خاص مثلاً در قرون سوم و چهارم و            پنجم سبک آثار ادبی از جهات متعدّی به هم شبیه می باشد. به سبک رایج این دوره سبک خراسانی می­گویند.

2- سبک شخصی: یعنی سبک خاص یک شاعر یا نویسنده که اثر او را از هر اثر دیگری متمایز می­کند.

3- سبک ادبی: سبک به معنی عام خود عبارت می باشد از تحقق ادبی یک نوع ادراک در جهان که خصایص اصلی محصول خویش (اثر منظوم یا منثور) را مشخص می­سازد. (conception) (شمیسا، 1375: 148).

شعر فارسی را عموماً به چهار سبک تقسیم کرده­اند:

1- سبک خراسانی(یا ترکستانی یا سامانی)

2- سبک عراقی

3- سبک هندی

4- سبک بازگشت

اما بر این چهار سبک بایستی شعر معاصر را نیز افزود (حسن گیوی و دیگران، 1378: 148).

 

سبک بازگشت  

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

بازگشت ادبي به نهضتي اطلاق مي­گردد كه از نيمه­ی دوم قرن دوازدهم تا اوايل قرن چهاردهم هجري قمري، فضاي ادبي ايران را تحت تأثير قرار داد. اگر چه اين نهضت در فاصله­ی زماني 150ساله­ی خود كه از پايان حكومت نادرشاه افشار تا پايان حكومت ناصرالدين­شاه قاجار را در برمي­گرفت، در تاريخ ادبيات فارسي فصل ممتاز و ويژه­ا­ي نيست، اما به دلايلي كه بعد از اين خواهد آمد، در اين حوزه بي­تأثير هم نبوده می باشد (میر صادقی،1376: 30).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. سبک بازگشت چیست و در چه زمانی اتفاق افتاده می باشد؟ 2. تفاوت سبک بازگشت با سبک هندی چیست؟
  2. تأثیر نشاط اصفهانی در سبک بازگشت چه اندازه می باشد؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه مطالعه سبک شناختی شعر نشاط اصفهانی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه مطالعه سبک شناختی شعر نشاط اصفهانی