عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه تأویل‌های کتاب وجه دین حکیم ناصرخسرو قبادیانی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

هرمنوتیک وی در زمان او شناخته نشد و بعدها توسط دیلتای به جهان عرضه گردید. هرمنوتیک شلایر ماخر از دو مکتب بهره برده می باشد: یکی کانت که اندیشه‌هایش در فضای آلمان آن روز به صورت یک تفکر غالب وجود داشت و دیگری رمانتیسم که اثر ادبی را ناشی از ذهن خلاق و نبوغ صاحب اثر می‌دانست و به ویژگی‌های فردی او توجه داشت.

ماخر در باب معنای نهایی متن که اساسی‌ترین مسئلۀ هرمنوتیک به شمار می رود با دیدگاه کلاسیک موافق می باشد و بر وجود معنایی خاص تأکید دارد که مفسر در جستجوی آن می باشد و هرقدر به آن نزدیک‌تر گردد به همان اندازه در تفسیر خود کامیاب خواهد بود. اما به اعتقاد شلایر ماخر معنای نهایی متن به آن‌چه در متن اظهار شده و در حد عبارات متن، محدود نمی‌گردد. بلکه معنای نهایی متن چیزی می باشد که مؤلف در آن متن خاص در جستجوی آن می‌باشد و آن همانا تمام زندگی مؤلف می باشد. وی معتقد می باشد نویسنده در هنگام خلق یک اثر تمام توانایی‌ها و همۀ هستی خود را به ظهور می‌رساند و مفسر برای دستیابی به معنای نهایی متن بایستی تمام هستی او را بازشناسی کند.

شلایر ماخر نشان داد که جایگاه اصلی هرمنوتیک، زبان و به‌گونه‌ای خاص زبان نوشتاری می باشد. او شناخت واژگان و قاعده‌های نگارش را همچون گام نخست پذیرفت، اما گام اصلی را معنا شناسیک دانست. در گام بعد او هرمنوتیک را روش ندانست، بل آن را هنر تأویل خواند، و این اصطلاحی می باشد که پیش از او کلادنیوس به کار برده بود. [1]

بعضی از مهم‌ترین نظریات هرمنوتیکی شلایر ماخر از این قرار می باشد:

 

1-3-2-2 فن فهم:

نقطۀ شروع هرمنوتیک مورد نظر شلایر ماخر چگونگی فهمیده شدن همۀ گفته‌ها، چه مکتوب و چه ملفوظ بشر بود. تا آن‌جا که وی علم هرمنوتیک را فن شنیدن می‌نامید؛ در هر هم‌سخنی یا گفتگویی دو اقدام کاملاً متمایز گفتن و فهمیدن آن‌چه گفته شده می باشد هست. شلایر ماخر، مبحث علم هرمنوتیک را اقدام دوم یعنی فن فهم می‌دانست. از نظر او حتی تبیین و توضیح این فهم هم بیرون از علم هرمنوتیک قرار می‌گرفت، با این توضیح که همین که توضیح از حد گذشت بیرون از فهم قرار می‌گیرد و به فن ارائۀ اظهار بدل می گردد.[2]

1-3-2-3 بازسازی:

از نظر شلایر ماخر فهم در مقام فن عبارت می باشد از دوباره تجربه کردن اعمال ذهنی مؤلف، یعنی عکس اقدام تصنیف. باز تجربه کردن آن‌چه مؤلف تجربه کرده بود یعنی بازساختن تفکر خود آن شخص از طریق تأویل گفتۀ او.[3]

 

1-3-2-4 تأویل دستوری/ تأویل فنی/ فهم سبک:

شلایرماخر برای نیل به بازسازی صحیح اعمال ذهنی و در واقع بازسازی کامل تفرّد مؤلف، دو رویکرد مختلف را پیش نهاده بود: الف: تأویل یا تفسیر دستوری (نحوی) ب: تأویل فنی یا روانشناختی.

در حقیقت وی با این کار دو عنصر را در کنش ادراک، از یکدیگر جدا می کند: درک گفتار همچون چکیدۀ زبان، و ادراک همچون واقعیتی در ذهن اندیشیده. از اینجا دو فراشد متفاوت پدید می‌آید: یکی فهم هر لحظه از گفتار و دیگری فهم مناسبت همان لحظه با عناصر دیگر ذهن. شلایر ماخر اصطلاح تأویل دستوری را در مورد نخست به کار می‌برد و آن را مطالعه رابطۀ گفتار با زبان می‌داند و اصطلاح تأویل روانشناسیک را که آن را تأویل فنی نیز خوانده می باشد در مورد دوم به کار می‌برد و آن را مطالعه گفتار با عناصر اندیشه و ذهنیت اندیشگر می‌داند. شاید بتوان گفت که تأویل دستوری توصیف گزاره‌هاست و هدفش شناخت ساختار معناشناسیک جمله در جایگاه الفاظ می باشد و تأویل فنی یا تأویل روانشناسیک در حکم شناخت معنای هر گزاره در سخن می باشد.[4]

در تفسیر روانشناختی به رویکردی اساساً شهودی (حدسی) نیاز می باشد. آن هم نه برای فهمیدن مؤلف از دیدگاه روان‌شناختی، بلکه برای کسب کامل‌ترین نزدیکی به آن چیزی که در متن مراد شده‌می باشد[5] و البته نباید فراموش نمود که این دو شیوه مکمل یکدیگر هستند و به ما مکان می‌دهند که تا حدودی به معنای متن نزدیک شویم.[6]

[1] – احمدی، ساختار و تأویل متن 527

[2] – پالمر 96 و 97

[3] – پالمر 97

[4] – احمدی، ساختار و تأویل متن 524 و 525

[5] – پالمر 100 و 101

[6] – احمدی، ساختار و هرمنوتیک 77

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • پیشینۀ علم تأویل چیست؟
  • نظر تفکر اسماعیلی دربارۀ تأویل به عنوان اصل بنیادین این مذهب چیست؟
  • پیشینۀ علم هرمنوتیک در تفکر غرب چیست؟
  • آیا تأویل، آنچنان که ناصرخسرو به عنوان یک اسماعیلی بلندمرتبه به آن دست می‌یازد، با هرمنوتیک، آنچنان که در غرب تعریف می گردد، شباهت دارد؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه مطالعه تأویل‌های کتاب وجه دین حکیم ناصرخسرو قبادیانی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه مطالعه تأویل‌های کتاب وجه دین حکیم ناصرخسرو قبادیانی