عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط میان آگاهی کارکنان در تعامل با مشتریان

قسمتی از متن پایان نامه :

.

) سازمان

2-1-1) تعاریف ارائه شده سازمان:

سازمان مجموعه هدفمندی می باشد که پیرو یک نظام می باشد، و دارای مرزها و حدودی می باشد که آن را از محیط خود جدا می‌سازد.

سازمان عبارت می باشد از فرایندهای نظام یافته از روابط متقابل افراد برای دست یافتن به هدفهای معین.

این تعریف از پنج عنصر تشکیل شده می باشد:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سازمان همیشه از افراد تشکیل می گردد .

این افراد به طریقی با یکدیگر ارتباط دارند و بین آنها روابط متقابل مستقر می باشد.

. این روابط متقابل را می توان نظام بخشید

کلیۀ افراد در سازمان دارای هدفهای مشخصی هستند و بعضی از این هدفها در عملکرد آنها اثر می گذارند. هر فرد انتظار دارد که از طریق همکاری در سازمان به هدفهای شخصی خود نیز نایل گردد.

این روابط متقابل همچنین نیل به هدفهای مشترک سازمان را میسر می کند و اعضای سازمانها برای دست یافتن به هدفهای فردی، حصول هدفهای مشترک سازمانی را دنبال می کنند. با در نظر داشتن تعریف فوق، سازمان چیزی غیر از روابط متقابل بین افراد نیست و ساختار سازمانی این روابط متقابل را که شامل تعیین نقشها، روابط بین افراد، فعالیتها، سلسله مراتب هدفها و سایر ویژگیهای سازمان می باشد، منعکس می نماید.

سازمان تشکیل شده  می باشد از گروهی از افراد با طرز فکرهای مختلف  که برای رسیدن به اهداف مشخص و معین  دور هم جمع شده اند و  برای رسیدن به آن اهداف با هم همکاری می کنند.

سازمان عبارت می باشد از گروهی متشکل از دو یا چند تن که در محیطی با ساختار منظم و از پبش تعیین شده برای نیل به اهداف گروهی بایکدیگر همکاری می کنند.(1993_ Bovee.courtland L. & Thill,John V. & Wood,Marian Burk & )Dovel,eorge

با در نظر داشتن تنوع کارکرد سازمان می توان برای سازمان تعریف زیر را آورد:

یک سازمان عبارت می باشد از:(الف)یک موجود اجتماعی می باشد.(ب)دارای هدف می باشد.(پ)دااری یک سیستم و ساختار معینی می باشد.(ت)دارای مرز روشن و مشخص می باشد. ( جهرمی˛1382˛95)

سازمان عبارت می باشد از یک نهاد اجتماعی که مبتنی بر هدف می باشد,ساختار آن به صورتی اگاهانه طرح ریزی شده می باشد,دارای سیستم های فعال و همامنگ می باشد و سانجام با محیط خارجی ارتباط دارد.در سازمان رکن اصلی این نیست که مجموعه ای از سیاست ها و رویه ها ارائه گردد بلکه سازمان از افراد و ارتباط ای که با یکدیگر دارند تشکیل می گردد.(ال دفت˛1388˛19).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1) اهداف اصلی

هدف این پژوهش کمک به بانک در جهت بهره گیری بهینه و مطلوب تر از توانمندیهای کارکنان خود در راه رسیدن به اهداف موسسه می باشد. که با ارائه آموزشهای لازم در زمینه شفاف سازی اهداف و فعالیتهای سازمان برای کارکنان بتواند از حداکثر کارایی آنها در زمینه رسیدن سازمان به اهدافش بهره بگیرد. و کوشش در مطالعه و تبیین مشکلاتی دارد که موسسات در این زمینه با آن مواجه می شوند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

1-4-2) اهداف فرعی

  1. ارتباط بین اندازه پاداش کارکنان و کارایی.
  2. ارتباط بین ایجاد کلاسهای آموزشی در مورد اهداف سازمان و کارایی.
  3. ارتباط بین اندازه آگاهی کارکنان از اهداف سازمان و کارایی.
  4. ارتباط بین مشارکت کارکنان و پرسنل در تعیین اهداف سازمان و کارایی.
  5. ارتباط بین اندازه تحصیلات کارکنان و کارایی.