دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه اعمال اصل ممنوعیت توسل به زور در قلمرو فضا 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

بخش دوم: نظام حقوقی بین المللی حاکم بر فضای ماورای جو

از نظر حقوق فضا، حقوق دانان و کارشناسان امور فضایی در آغاز قواعد موجود و میزان ارتباط آن ها با حقوق فضا را مدنظر قرار دادند. برای اینکه عهدنامه فضای ماورای جو ( 1967 )[1] و کنوانسیون مسئولیت ( 1972 )[2] دو سند موجود در حیطه حقوق فضا هستند که بیانگر نقطه شروع در قاعده مند کردن فعالیت های دولت ها در ماورای جو طبق قواعد حقوق بین الملل می باشد. این دو کنوانسیون مثل اینکهً تعهدی را برای دولت ها در خصوص رعایت قواعد آمره حقوق بین الملل یا قواعدی مقرر می کنند که اساساً در تمام نظام های حقوقی جهان در عصر معاصر مورد تأیید بوده و قابل اجرا هستند. اگر پذیرفته گردد که قواعد آمره تعهداتی را ایجاد می کنند که عام الشمول هستند. در این صورت می تواند به این حقیقت مسلم رسید که ماده 1 عهدنامه فضای ماورای می تواند بیانگر یک هنجار بازدارنده در قالب قواعد آمره باشد. برای اینکه تعهداتی را برای تمام اعضای جامعه بین المللی مقرر می دارد. در این راستا « کریستول »[3]  خاطرنشان نمود:

« ماده 1 عهدنامه فضای ماورای جو با مقرر کردن معیارهایی برای تضمین منافع و مصالح عمومی ( که بیانگر الگویی از هنجارها بازدارنده می باشد ) مورد طرفداری قرار می گیرد. برای اینکه نه تنها مفاد آن جنبه اخلاقی موازین حقوقی موجود را مورد تأیید قرار می دهد تا تمام بشریت بدون هر گونه پیش شرطی از آن منتفع گردند، بلکه شروط مذکور در آن متناسب با روح و اهداف تعیین شده در بندهای 1 تا 3 ماده 1 و بندهای 1 تا 4 ماده 2 منشور سازمان ملل و همچنین توافقات تکمیلی بین المللی می باشد که اختیارات کمتری را برای دولت ها مقرر نموده اند. به گونه ای که تمام شروط مذکور در این عهدنامه به نفع تمام اشخاصی می باشد که بخش اعظم جامعه بین المللی را تشکیل می دهند و حتی به نفع دولت هایی می باشد که فلسفه اولیه موجودیت آن ها، طرفداری از منافع اتباع و سکنه خودشان می باشد. نکته دیگر این می باشد که مفاد این ماده بیانگر اصول بنیادین اخلاقی می باشد که در منشور سازمان ملل به صراحت به آن ها پرداخته می باشد. پس می توان اظهار داشت که چنین اصول بنیادینی، کیفیت لازم برای ایجاد هنجارهای بازدارنده حقوق بین الملل عام در حیطه فعالیت های فضایی را خواهند داشت ».[4]

[1]Treaty on principles governing the activities of states in the exploration and use of outer space, including the Moon and other celestial bodies ( 1967 ), here after is called outer space Treaty

[2]Convention on International Liability for Damage caused by space objects, opened for signature at Moscow, London and washing ton, 29 march 1972, UNTS 187

نقل از : امین زاده ، الهام ، حقوق بین الملل فضا : معاهده فضای ماورای جو ، نشر دانشکگاه تهران ، 1391 ، ص 74-75

 

[3]Christol

[4]Christol, C Q, ” The Jus Cognes principle and international space law” , colloquium, ( 1983 ), p.6

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف اساسي از انجام پژوهش:

الف- شناخت ماهیت قاعده ممنوعیت توسل به زور

ب- مطالعه امکان  اجرای قاعده ممنوعیت توسل به زور در فضای ماورای جو

4- اهداف فرعی از انجام پژوهش:

الف- شناخت اصول حقوقی حاکم بر فضای ماورای جو

ب- تبیین شرایط قاعده ممنوعیت توسل به زور

سوالات تحقيق:‌

الف- آیا قاعده ممنوعیت  توسل به زور یا تهدید به آن در فضای ماورای جو قابل اعمال می باشد؟

ب- در صورت قابلیت اعمال این قاعده در فضای ماورای جو، آیا این قاعده با استثنائی روبرو می باشد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید