دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه اعمال اصل ممنوعیت توسل به زور در قلمرو فضا 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

: ممنوعیت اختصاص ملی ( ممنوعیت اختصاص فضا به ملیت ویژه )

مطالعه مختصر قبلی در مقررات مرتبط معاهده فضای ماورای جو، نشانگر آن می باشد که ماده 2 اعمال حقوق حاکمه در فضا را منسوخ نکرده می باشد. به طوری که از اظهار دقیق ماده 2 بر می آید، تنها « اختصاص ملی » فضا، در مورد ماه و دیگر اجرام آسمانی، ممنوع شده می باشد. این ممنوعیت این گونه تفسیر شده می باشد که به منطقه سرزمینی[1]  مربوط می گردد[2] و به گونه مشابهی موافقتنامه ماه روشن می سازد که امکان ندارد که سطح ماه و زیرسطح و هر بخشی از آن یا منابع طبیعی در محل، دارایی کسی ( کشور، سازمان بین المللی، سازمان بین الدولی یا غیردولتی، سازمان ملی یا مؤسسات غیردولتی یا هر شخص حقیقی )، محسوب گردد.[3]  پس هیچ حق مالکیتی در سطح و زیر سطح ماه و یا هر منطقه ای در آن وجود ندارد. موافقتنامه ماه همانند معاهده فضا عیان می سازد که صرف تصرف منطقه ای، از راه مستقر شدن یا هر گونه دیگر نمی تواند که با « اختصاص ملی » یا اعمال حق مالکیت در خصوص چنین منطقه ای برابر گردد. در تعیین تخلف احتمالی، اعما حق مالکیت و کنترل انحصاری بر منطقه و استمرار کنترل، دو شرط بسیار مهم هستند.

موافقتنامه ماه، در این مورد که آیا تصرف موقتی که متضمن ابراز حقوق مالکیت نباشد، ( نظیر استقرار ایستگاه های با سرنشین و بی سرنشین )، تخلفی را تشکیل می دهد یا نه، جای تردید باقی گذاشته می باشد.

اینکه چنین منطقه ای ممکن می باشد برای سال های متمادی، بدون نفی « مفهوم دوام » تصرف گردد، از مفاد موافقنامه ماه معلوم می گردد به این معنی که کشورهایی که ایستگاه مستقر می کنند، ملزمند نه تنها در زمان استقرار ایستگاه، بلکه به تناوب هر سال پس از آن، تا هنگامی که ایستگاه مورد بهره برداری قرار می گیرد، دبیر کل سازمان ملل متحد را آگاه سازند. در حالی که به نظر می رسد ممنوعیت اختصاص ملی مورد نظر، برای منطقه ای به کار رود، ممکن می باشد پرسیده گردد که آیا چنین منطقه ای تنها به اجرام آسمانی مربوط می گردد یا فضای آزاد را نیز در بر می گیرد.  [4]

[1]Territorial area.

[2]D.Goedhuis, Report of the 54th Conference of the International Law Association, 1971, p. 427.

[3]موافقنامه ماه، ماده 11، پاراگراف 3.

[4].http://yaserziaee.blogfa.com/post…aspx2009

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف اساسي از انجام پژوهش:

الف- شناخت ماهیت قاعده ممنوعیت توسل به زور

ب- مطالعه امکان  اجرای قاعده ممنوعیت توسل به زور در فضای ماورای جو

4- اهداف فرعی از انجام پژوهش:

الف- شناخت اصول حقوقی حاکم بر فضای ماورای جو

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

ب- تبیین شرایط قاعده ممنوعیت توسل به زور

سوالات تحقيق:‌

الف- آیا قاعده ممنوعیت  توسل به زور یا تهدید به آن در فضای ماورای جو قابل اعمال می باشد؟

ب- در صورت قابلیت اعمال این قاعده در فضای ماورای جو، آیا این قاعده با استثنائی روبرو می باشد؟