دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 جایگاه حقوقی انجمن های صنفی روزنامه نگاران ایران 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

مروری بر تاریخ تشکل های صنفی

تشکل های صنفی و اتحادیه های شغلی ریشه در قرون وسطی دارد و بیانگر گروههای صاحب نفود و قدرتمند در حیات سیاسی اجتماعی می باشد که حتی در بعضی از کشورها (نظیر انگلستان و ایتالیا ) قدرت موثری در برگزاری انتخابات به حساب می آمدند. لیکن با حرکت جامعه به سوی پیدایی کارخانه های بزرگ، نهضت اصناف نیز فروکش نمود و جای خود را به انواع اتحادیه های دیگر و سندیکاها سپرد. گروههای صنفی در معنای محدود کلمه ، افرادی را که دارای فعالیت حرفه ای مشابهی هستند ، گرد هم

می آورند. در معنای وسیع ، کسانی را که در یک مدرسه پرورش یافته اند، یا آنانی را که متعلق به یک تخصص هستند، و همچنین اتحادیه هایی که مردم هم سلیقه را از لحاظ تفنن گرد هم می اورند،گروه صنفی می نامند. کوشش جدی جهت ایجاد تشکل های صنفی و تامین حقوق جامعه مطبوعاتی در ایران را بایستی از سالهای 1320 به  بعد جستجو نمود. (پورموسی ، مرتضی ، رسانه ،شماره 27 ،)

تاریخ روزنامه نگاری در ایران نشان می دهد که مطبوعات ، همواره از نبود سازمان و تشکیلات خاص خود در رنج بوده و در واقع عدم تدوام  سازمانی یکی از عوامل بازدارنده رشد مطبوعات و نارساییهای آن بوده می باشد . یکی از کوشش های مستمر روزنامه نگاران ایرانی در نیم قرن اخیر، ایجاد تشکل های مطبوعاتی، به مقصود تامین حقوق صنفی و شغلی بوده می باشد که به رغم افت و خیزهای بسیار به نظر می رسد هنوز هم وضعیت های مطلوب خود را نیافته می باشد . صاحبان این حرفه به رغم داشتن مسئوولیت های سنگین اجتماعی و کار پر خاطره ، در مقایسه با مشاغل دیگر از کمترین طرفداری های حرفه ای و امنیت شغلی برخوردارند و از هیچ گونه سازمان  و تشکیلات مطبوعاتی برای احقاق حقوق حرفه ای خود بهره نمی برند

انگیزه تشکیل نخستین گروههای مطبوعاتی در ایران، علاقه مدیران جراید به فعالیت سیاسی بود و طرفداری از حقوق صنفی انگیزه قانونی آنان به شمار می رفت . تعاونی مطبوعات برای تامین نیازهای مدیران مسوول و صاحبان امتیاز نشریات تشکیل شده می باشد و کلیه صاحبان امتیاز و مدیران مسوول مطبوعات می توانند در آن عضو شوند.  (پورموسی ، مرتضی ، رسانه ،شماره 27 ،)

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف مشخص تحقيق: (شامل اهداف آرماني، کلی، اهداف ويژه و كاربردي):

هدف آرمانی و کلی

مطالعه و شناسایی جایگاه حقوقی انجمن صنفی روزنامه نگاران

اهداف ویژه و کاربردی

– مطالعه در نظر داشتن تشکیلات صنفی در جایگاه حقوقی انجمن های صنفی روزنامه نگاران

– مطالعه تضمین حقوق و حمایتهای حرفه ای در جایگاه حقوقی انجمن های صنفی روزنامه نگاران

– مطالعه  قابل انتقال بودن امتیازات نشریات در جایگاه حقوقی انجمن های صنفی روزنامه نگاران

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید