شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

تکه ای از متن پایان نامه :

 

 

فولادی انتخاب گردیده که به ارائه مختصری از اهداف ، روشها، مواد ونتایج این تحقیقات می پردازیم :

2-3-2-1  مطالعه طراحی وعملکرد لرزه ای سازه های فولادی با سیستم ترکیبی قاب صلب ونیمه صلب

(Bulent,2003)

این مقاله توسط بولنت اکباس[1] دردانشکده علوم سازه دانشگاه گوبزه ترکیه در سال 2003انجام گرفته می باشد. براساس این مقاله یک مطالعه تحلیلی برروی دوسازه فولادی با قابهای داخلی صلب ونیمه صلب انجام شده که این قابها دارای دواتصال تیر به ستون با نسبتهای طول وسختی متفاوت می باشداین دو سازه 5طبقه و10طبقه بوده که در نمونه اول قابهای داخلی بصورت ساده ودر نمونه دوم بصورت نیمه صلب بهم متصل شده اند واین نمونه ها تحت اثر سه زلزله قرارگرفته اند. در این پژوهش تحلیل به روش تاریخچه زمانی دینامیکی غیرخطی انجام گرفته می باشد .قابهای فولادی بطور کلی به سه دسته تقسیم     می شوند 1- صلب وکاملاً مهارشده(FR) 2- نیمه صلب وعملا” مهارشده(PR)  3- ساده  که معمولاً اتصالات صلب قادر به ایجاد خمش در انتهای تیر به میزان 90% و بیشتر هستند ودر اتصالات نیمه صلب ایجاد خمش به میزان 20%می باشد .دوپارامتر برای توصیف سختی ومقاومت اتصالات صلب ونیمه صلب نتایج :

1-سازه های فولادی با قابهای ترکیبی صلب ونیمه صلب در شدت متوسط زلزله عملکرد قوی دارند ومقاومت این سیستم ترکیبی اکثرا” توسط قابهای صلب تقسیم می شوند وهنگامی که زلزله شدید داریم قابهای نیمه صلب پیش روی بخش عظیمی از زلزله مقاومت می کنند وباعث توزیع فشار کمتری در قابهای صلب می گردد.

2-این مطالعه نشان می دهدکه قابهای فولادی نیمه صلب پیچ شده ممکن می باشد با قابهای خمشی فولادی در مناطق زلزله خیز بهره گیری گردد.

3-پارامترهای اتصال آلفا وبتا مورد بهره گیری تاثیر معنی داری بر واکنش لرزه ای سیستم ترکیبی دارند.

4-سازه های فولادی با قابهای ترکیبی صلب ونیمه صلب ممکن می باشد بار لرزه ای در قابهای صلب را کاهش دهد.

[1] -Bulent akbas

 

 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

مطالعه رفتار لرزه ای اتصالات نیمه صلب تیر به ستون

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

مطالعه رفتار لرزه ای اتصالات نیمه صلب تیر به ستون

 از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: