دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط میان آگاهی کارکنان در تعامل با مشتریان

قسمتی از متن پایان نامه :

.

) شکل سازمان:

چارچوبی به وسیله هنری مینزبرگ ارائه شده می باشد که بر ان اساس هر سازمان از 5بخش تشکیل می گردد.(215_97_ Henry mintzberg_1981)

در راس سازمان مدریت ارشد قرار می گیرد.در بخش میانی سازمان مدیریت میانی جای دارد.بخش هسته فنی شامل تشکیا شده می باشد از افرادی که کارهای اصلی سازمانه بر عهده آنها می باشد.بخش گروه ستاد فنی  شامل افرادی می باشد که برنامه ریزی و کنتری هسته فنی را بر عهده دارد.بخش ستاد اداری شامل افرادی می باشد که خدمات غیر مستقیم را رائه می دهند.

پنج شکل سازمان که به وسیله مینزبرگ ارائه گردید عبارت اند از:ساختار کار آفرین˛دیوان سالاری مکانیکی˛دیوان سالاری حرفه ای˛بخش یا واحد مستقل و تخصص سالاری.

 

2-1-4) عوامل مشترک سازمانها:

همه سازمانها اعم از رسمی و غیر رسمی˛کوچک و بزرگ˛و غیر از آن دارای عوامل مشترکی به تبیین زیر هستند:

هدف یا مقصود:روشن ترین عامل برای تشکیل هر سازمانی اهداف آن سازمان می باشد.

برنامه:سازمانها برای نیل به اهداف خود برنامه هایی تنظیم می کنند.

منابع:سازمانه برای نیل به اهداف و اجرای برنامه هایشان بایستی منابعی در اختیار داشته باشند و آنها را به فعالیتهای مورد نظر اختصاص دهند.(فیضی˛1387˛3_2)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

مدیر:سرانجام سازمانها برای نیل به اهداف و اجرای برنامه ها و تامین منابع به مدیرانی نیاز دارند که انها

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1) اهداف اصلی

هدف این پژوهش کمک به بانک در جهت بهره گیری بهینه و مطلوب تر از توانمندیهای کارکنان خود در راه رسیدن به اهداف موسسه می باشد. که با ارائه آموزشهای لازم در زمینه شفاف سازی اهداف و فعالیتهای سازمان برای کارکنان بتواند از حداکثر کارایی آنها در زمینه رسیدن سازمان به اهدافش بهره بگیرد. و کوشش در مطالعه و تبیین مشکلاتی دارد که موسسات در این زمینه با آن مواجه می شوند.

1-4-2) اهداف فرعی

  1. ارتباط بین اندازه پاداش کارکنان و کارایی.
  2. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  3. ارتباط بین ایجاد کلاسهای آموزشی در مورد اهداف سازمان و کارایی.
  4. ارتباط بین اندازه آگاهی کارکنان از اهداف سازمان و کارایی.
  5. ارتباط بین مشارکت کارکنان و پرسنل در تعیین اهداف سازمان و کارایی.
  6. ارتباط بین اندازه تحصیلات کارکنان و کارایی.