دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 اجرای آرای داوری خارجی در حقوق ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

 

مفهوم شناسی داوری

برای درک صحیح از داوری ضروری می باشد آغاز مفهوم داوری و ویژگی‌های آن مطالعه گردد. هر چند ارائه یک تعریف جامع و مانع از داوری به سختی امکان پذیر می باشد، ارائه تعریفی که بتواند موضوع را به گونه کلی اظهار کند و مفهوم آن را نشان دهد، اصطلاحی آن به عنوان یک روش حل و فصل اختلاف اظهار می گردد. در ادامه ویژگی‌های داوری که آن را از سایر روش‌های حل و فصل اختلاف اظهار می کند ، تشریح می گردد.

 

2-1-1- تعریف داوری

«داوری» در لغت به معنای قضاوت، حکمیت، محاکمه، حکومت و حکم می باشد. گفته شده که داور در اصل دادور بوده، به معنای صاحب داد که برای آسانی تکلم دال دوم آن حذف شده می باشد.[1] داور کسی می باشد که درمورد موضوعی که به او ارجاع شده قضاوت می کند و در مورد اینکه حق با چه کسی می باشد، اظهار نظر می‌نماید. [2]

یکی از صفات خداوند «داور»  بودن می باشد، زیرا خداوند در روز جزا در خصوص اَعمال بندگان قضاوت و حکم می کند.

داوری به عنوان روش حل و فصل اختلاف به صورت‌های گوناگونی تعریف شده می باشد. مطابق تعریفی که در سال 1899 در کنفرانسی با حضور نمایندگان 44 کشور برگزار گردید، داوری چنین تعریف شده می باشد: «حل و فصل اختلافات طرفین بر اساس رعایت قانون توسط قضاتی که خود انتخاب کرده‌اند».[3]

بعضی از حقوق‌دانان داوری را به اختصار به «فصل خصومت توسط غیر قاضی و بدون رعایت تشریفات رسیدگی دعاوی» تعریف کرده‌اند.[4]

در حالی که بعضی دیگر، با تعریف طولانی آن را چنین تعریف کرده‌اند: «داوری روشی می باشد که با بهره گیری از آن دو یا چند شخص ذی‌نفع حل و فصل مسئله‌ای را به یک یا چند شخص دیگر – داور یا داوران – محول می‌کنند که اختیارشان را از قرارداد خصوصی و نه مقامات یک دولت اخذ کرده‌اند و بر اساس این قرارداد بایستی مسئله مزبور را پیگیری نمایند و نسبت به آن تصمیم بگیرند.»[5] در تعریفی دیگر، داوری چنین تعریف شده می باشد: «فرایندی می باشد که از طریق آن دعوی یا اختلاف بین دو یا چند نفر در خصوص حقوق و تعهدات قانونی آن‌ها، به جای ارجاع به دادگاه قانونی، به یک یا چند نفر (هیئت داوری) محول می گردد که به صورت قضایی و از طریق اِعمال قانون اختلاف را حل و فصل کنند به نحوی که تصمیم آن‌ها لازم‌الاجرا باشد».[6]

در بند (الف) ماده 1 قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران ، داوری بدین ترتیب تعریف شده می باشد: «داوری عبارت می باشد از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی الطرفین و یا انتصابی».

صرف نظر از اینکه در این تعریف از کلمه سنگین «متداعیین» بهره گیری شده و جمله با فعل به پایان نرسیده می باشد، تعریف مزبور اولاً به جنبه قضاوتی رسیدگی در داوری توجه نکرده می باشد و به این جهت تعریف شامل سایر روش‌های حل و فصل اختلاف نیز مثل سازش و میانجیگری می گردد در حالی که میانجی بدون صدور رای به اختلاف پایان می‌دهد. ثانیاً، تعریف به نحوه حل و فصل اختلاف که بایستی مبتنی بر اصول حقوقی باشد، تصریح‌ای نکرده می باشد. ثالثاً، تعریف مزبور به لازم‌الاجرا بودن رای و تصمیم داور نیز تصریح‌ای نمی‌کند. به هر حال هر تعریفی از داوری – مثل سایر تعریف‌ها – از نظر جامع و مانع بودن قابل انتقاد خواهد بود؛ شاید به این دلیل که در اکثر قوانین ملی، داوری تعریف نشده می باشد. به همین ترتیب در «قانون نمونه داوری آنسیترال» نیز تعریفی از داوری ارائه نشده می باشد.

به هر حال برای اظهار مفهوم کلی از داوری، آن را می‌توان چنین تعریف نمود: «داوری فرایندی می باشد که به موجب آن اختلاف طرفین نسبت به حقوق و تکالیف قانونی خود از طریق قضاوت یک یا چند نفر داور به جای دادگاه حل و فصل می گردد و تصمیم مزبور لازم‌الاجرا می‌باشد».[7] از آنجا که ارائه یک تعریف جامع و مانع برای داوری با دشواری همراه می باشد، اظهار ویژگی‌های داوری که آن را از دیگر روش‌های حل و فصل اختلاف جدا می کند به درک صحیح از داوری کمک می کند.

[1] دهخدا، علی اکبر (1372). لغت نامه دهخدا، تهران: نشر دانشگاه تهران، ماده دال.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

[2] شیروی، عبدالحسین (1391). داوری تجاری بین‌المللی، تهران: نشر سمت، ص 8.

[3] Aloysius, E.  Walsh and Duggan, S. (1989). The History and Nature of International Relations, USA, p. 112.

[4]جفری لنگرودی، محمد جعفر (1374). ترمینولوژی حقوق، تهران: نشر احمدی، ص 284.

[5]Ren, D. (1983). Arbitration in International Trade, Deventer, The Nelthrlands, KLUWER Law and Taxation Publishers, p. 5.

[6] Halsbury , s laws of England (1991). 4th ed, Butterworths, Paras 601, 332.

[7] شیروی، پیشین، ص 10.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1- هدف اصلی:

مطالعه و تعیین چگونگی اجرای آراء داوری خارجی در حقوق ایران.

1-4-2- اهداف فرعی:

– مطالعه رژیم‌های حاکم بر اجرای داوری خارجی در نظام‌های حقوقی مختلف

– مطالعه نحوه شناسایی و اجرای رأی داوری بر اساس قلمرو کنوانسیون نیویورک.

– مطالعه قانون داوری تجاری بین‌المللی در ایران و نواقص آن.

1-5- سوال‌های پژوهش

1-5-1- سوال اصلی:

چه ضوابط و قوانینی برای شناسایی و اجرای رأی داوری در حقوق ایران تعیین شده می باشد؟

1-5-2- سوال فرعی:

– آیا قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران قانون کاملی جهت شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی در ایران می باشد.

– شناسایی و اجرای رأی داوری بر اساس قلمرو کنوانسیون نیویورک چگونه شکل میگیرد؟

– آیا مخالفت رای داوری خارجی با نظم عمومی ایران مانع اجرای آن می گردد؟