عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط میان آگاهی کارکنان در تعامل با مشتریان

قسمتی از متن پایان نامه :

.

مراحل برنامه مدیریت بر مبنای هدف:

مدیران واحدهای سازمانی بایستی اهداف واحد یا گروه های کاری شان را که در راستای اهداف کلی سازمان می باشد فهرست نمایند˛همچنین شاخص های عملکرد زیردستان را نیز تعیین کنند.

هر یک از اعضای واحد سازمانی یا گروه های کاری بایستی فهرستی از اهداف عملکردشان را همراه با زمان مورد انتظار برای دستیابی به این اهداف تهیه نمایند.

مدیران  واحدها و کارکنان بایستی طی جلساتی در مورد اهداف و شاخص های عملکرد گفتگو کنند.

مدیران واحدها و زیردستان بایستی در فواصل زمانی معین در مورد پیشرفت انجام کار و تجدیدنظرهای احتمالی در اهداف˛جلسات مشترکی برگزار نمایند.

در هریک از جلسات مذکور˛کارکنان بایستی گزارشاتی از پیشرفت کار خود تهیه کنند.

ارزیابی عملکرد توسط مدیر واحد انجام شده و علت های عدم دستیابی به اهداف نیز کشف می گردد.

تعیین اهداف جدید برای برنامه بعدی مدیریت بر مبنای هدف.(قلی پور˛1379˛55_54)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1) اهداف اصلی

هدف این پژوهش کمک به بانک در جهت بهره گیری بهینه و مطلوب تر از توانمندیهای کارکنان خود در راه رسیدن به اهداف موسسه می باشد. که با ارائه آموزشهای لازم در زمینه شفاف سازی اهداف و فعالیتهای سازمان برای کارکنان بتواند از حداکثر کارایی آنها در زمینه رسیدن سازمان به اهدافش بهره بگیرد. و کوشش در مطالعه و تبیین مشکلاتی دارد که موسسات در این زمینه با آن مواجه می شوند.

1-4-2) اهداف فرعی

  1. ارتباط بین اندازه پاداش کارکنان و کارایی.
  2. ارتباط بین ایجاد کلاسهای آموزشی در مورد اهداف سازمان و کارایی.
  3. ارتباط بین اندازه آگاهی کارکنان از اهداف سازمان و کارایی.
  4. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

  5. ارتباط بین مشارکت کارکنان و پرسنل در تعیین اهداف سازمان و کارایی.
  6. ارتباط بین اندازه تحصیلات کارکنان و کارایی.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید