دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

 اخفا و امحای آثار و ادله ی جرم در حقوق کیفری ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

اخفای زندانی

ماده­ی 553 قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات اظهار می­دارد:

«هر کس شخصی را که قانوناً دستگیر شده و فرار کرده یا کسی که متهم می باشد به ارتکاب جرمی و قانوناً امر به دستگیری او شده می باشد مخفی کند و یا وسایل فرار او را فراهم کن به ترتیب ذیل مجازات خواهد گردید:

چنانچه کسی که فرار کرده محکوم به اعدام یا رجم یا صلب یا قصاص نفس و اطراف را یا قطع ید بوده، مجازات مخفی کننده یا کمک کننده او در فرار، حبس از یک تا سه سال و اگر محکوم به حبس دایم یا متهم به جرمی بوده که مجازات آن اعدام و یا صلب می باشد محکوم به شش ماه تا دو سال حبس خواهد گردید و در سایر حالات مجازات مرتکب یکماه تا یکسال حبس خواهد بود.»

اطلاق عبارت «هر کس» شامل مامور و غیر مامور می­گردد و هر گاه یکی از مامورین مذکور در مادتین 549 و 550 قانون مجازات اسلامی مرتکب این جرم گردد و علاوه بر مساعدت در فراز و یا کوتاهی در دستگیری، مبادرت به مخفی کردن متهم یا محکوم نمایند، مورد از مصادیق تعدد مادی می باشد و مرتکب علاوه بر کیفر ماده­ی 553 همان قانون به کیفر مذکور در مواد مذکوره نیز محکوم می­گردد. همچنین هر گاه عاملین فرار موضوع ماده­ی 551 همان قانون به اخفای فراری مبادرت ورزند باز هم، قاعده تعدد مادی جرم حاکم خواهد بود و در صورتی که فعل واحد مرتکب، مشمول دو عنوان فراری دادن و مخفی کردن باشد، موضوع از مصادیق تعدد معنوی می باشد.[1]

5- اخفای طفل

مخفی کردن طفلی که تازه متولد شده می باشد طبق ماده­ی 631 قانون مجازات اسلامی مجازات شش ماه تا سه سال حبس را در پی خواهد داشت. مراد از طفل در این ماده، کودکی می باشد که تازه متولد شده باشد به گونه­ای که، قابل جابجایی با کودک دیگر باشد یا چهره او قابل فرق با کودکان دیگر نباشد.[2]

[1]  شکری، رضا، سیروس، جعفر، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی، چاپ چهارم، ویرایش دوم، 1384، نشر مهاجر، ص 553.

[2]  گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای اختصاصی، نشر دانشگاه تهران، 1383، چاپ دهم، ص 228.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف مشخص تحقيق (شامل اهداف آرماني، کلی، اهداف ويژه و كاربردي):

هدف آرمانی

هدف آرمانی از انجام این پژوهش مطالعه و تبیین نظام حاکم بر اخفاء و امحاء ادله جرم می باشد.

هدف کلی

هدف کلی این پژوهش مطالعه جایگاه ادوات و اثرات جرم در نظام کیفری و میزان تاثیر این یافته ها در کشف جرم می باشد.

اهداف ویژه

اهداف ویژه این پژوهش به توضیح زیر می باشد:

  1. مطالعه وظایف بازپرس و دادستان در ارتباط با جمع اوری ادله
  2. مطالعه تحقیقات مقدماتی و وظایف محوله بر عهده دادستان و بازپرس