عنوان کامل پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

 اخفا و امحای آثار و ادله ی جرم در حقوق کیفری ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

فرآیند تحول پدیده­های پولشویی

یکی از مسایل بنیادین در ارتباط با تحلیل جرم پولشویی مطالعه سیر تحول این پدیده از منظر تاریخی و جرم شناختی می باشد، در واقع دانستن این مساله که واژه پولشویی از چه زمانی در ادبیات حقوق مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد از یک سو، و شناخت آن از منظر جرم انگاری از سوی دیگر، می­تواند در تحلیل آثار و پیامدهای این جرم و ارایه راهکارهای موثر در جهت مقابله با آن مفید واقع گردد.

نکته­ای که در مورد سیر تحول جرم پولشویی از لحاظ جایگاه مطالعاتی در رشته­های مختلف علوم کیفری قابل توجه می باشد، این می باشد که تطهیر پول مانند جرایم سازمان یافته­ می باشد، در این خصوص بعضی از محققان اظهار داشته­اند:«ویژگی­های مطالعاتی و تحقیقاتی جرم سازمان یافته این می باشد که در آغاز این جرم در علم جرم شناسی و جامعه شناسی جنایی همانند بسیاری از نابهنجاری های اجتماعی مطرح گردیده و مورد مطالعه قرار گرفته می باشد و پس از تبیین ماهیت و میزان خطرناکی این جرم در جرم شناسی، حقوق کیفری با دیدگاهی نو، در جهت شناسایی و جرم انگاری مظاهر آن اقدام شده می باشد، از طرف دیگر، برخلاف اکثر جرایم کیفری که از حقوق داخلی به حقوق بین الملل راه می­یابند، طریقه تکاملی این جرم معکوس بوده می باشد، به این معنا که آغاز در حقوق بین الملل، مورد توجه قرار گرفته و قراردادها و معاهدات و مصوباتی پیرامون مبارزه با آن میان دولت­ها منعقد گردیده و پس از آن به تدریج  به حقوق داخلی راه یافته و در حال یافتن جایگاه خود در حقوق داخلی کشورهاست.»[1]

این مطلب درخصوص جرم پولشویی نیز صادق می باشد، زیرا در وهله­ی نخست، جرم شناسان با نظاره و مطالعه اثرات سوء و مخربی که این پدیده داشته و موجب تزلزل پایه­های اقتصادی، فساد سیاسی و اداری، ناامنی و خدشه در جریان عدالت کیفری و … می­گردد، خطر این پدیده را متذکر شده و توجه قانونگذاران را به این پدیده جلب نموده­اند. از طرفی زیرا این جرم، معمولاً با عبور از مرزهای یک کشور جنبه فراملی پیدا می­کند و شبکه­های مجرمانه­ای که معمولا با عبور از مرزهای یک کشور جنبه فراملی پیدا می­کند و شبکه­های مجرمانه­ای که معمولاً اقدام به پولشویی آلوده می­کنند، غالباً در کشورهای متعددی فعالیت می­کنند، به طوری که ممکن می باشد در فرآیند پولشویی چندین کشور دیگر درگیر باشند، لذا در آغاز جوامع و سازمان­های بین المللی به مقصود حفظ نظم و امنیت بین المللی درصدد برخورد با این پدیده برآمده و ضمن تهیه و تصویب اسناد بین المللی، حقوق داخلی کشورها را تحت تاثیر قرار داده و آنها را وادار به جرم انگاشتن و برخورد با پولشویی در حقوق داخلی خود نموده­اند.[2]

[1] Ricardo M.Alba, Evolution of Mehods of Mony Laundering in Latin America, Journal of Financial Crime, Vol 10,No 2, 2002, pp 137-140.

[2]  آرین، محمد، تحلیل و نقد نظام قانونی حاکم بر جرم پولشویی در ایران، فصلنامه­ی علمی – ترویجی مطالعات پلیس بین الملل، سال دوم، شماره­ی 5، بهار 1390، ص 9.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف مشخص تحقيق (شامل اهداف آرماني، کلی، اهداف ويژه و كاربردي):

هدف آرمانی

هدف آرمانی از انجام این پژوهش مطالعه و تبیین نظام حاکم بر اخفاء و امحاء ادله جرم می باشد.

هدف کلی

هدف کلی این پژوهش مطالعه جایگاه ادوات و اثرات جرم در نظام کیفری و میزان تاثیر این یافته ها در کشف جرم می باشد.

اهداف ویژه

اهداف ویژه این پژوهش به توضیح زیر می باشد:

  1. مطالعه وظایف بازپرس و دادستان در ارتباط با جمع اوری ادله
  2. مطالعه تحقیقات مقدماتی و وظایف محوله بر عهده دادستان و بازپرس