مطالعه ارتقا و انجماد فاعل در زبان فارسی

تکه ای از متن پایان نامه :

3ـ6ـ روابط ساختاری میان‌گره‌ها

در توصیف مفاهیم نظری و تحلیل داده‌های زبانی با بهره گیری از نمودارهای درختی بعضی از روابط ساختاری میان‌گره‌های این نمودارها بایستی توضیح داده شوند. این روابط شامل: مفاهیم تسلط[1]، تقدم[2]، شمول[3] و تسلط سازه‌ای[4].

  1. تسلط

گره (A) بر گره (B) تسلط دارد؛ اگر و تنها اگر در نمودار درختی (A) بالاتر از (B) باشد و بتوان از گروه (A) خطی به سوی پایین به گره (B) رسم نمود (هگمن، 1994: 85)

  1. تقدم

گره (A) بر گره (B) تقدم دارد؛ اگر و تنها اگر در نمودار درختی، گره (A) پیش از گره (B) باشد و (A) و (B) بر هم تسلط نداشته باشند (هگمن، 1994: 85).

  1. شمول

گره (A) شامل گره (B) می باشد، اگر و فقط اگر جزئی از (A) بر (B) مسلط باشد (هورنشتاین و همکاران، 2004: 141).

  1. تسلط سازه‌ای

سازة (X) بر خواهرش (Y) و سازة (Z) در درون (Y) تسلط سازه‌ای دارد (ردفورد، 2009: 70)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: