عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر سازه ها و متغیرهای تأخیری بر ساختار سرمایه

قسمتی از متن پایان نامه :

1-5 مقدمه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

در این فصل  با بهره گیری از مطالب سه فصل اول و یافته های پژوهش نتایج پژوهش ارائه و تشریح شده می باشد. در ادامه محدودیت های احتمالی در تعمیم نتایج مطرح شده و در نهایت ضمن پیشنهادات عملی برای کاربرد یافته ها، پیشنهادهائی برای پژوهش های بعدی ارائه شده می باشد.

2-5 اختصار و نتیجه گیری پژوهش

تصمیم گیری در خصوص ترکیب ساختار سرمایه از اصلی ترین تصمیمات مدیران داخلی  در شرکتهای سهامی عام می باشد. به تعبیری دیگر ساختار سرمایه و چگونگی انتخاب آن از مسائل مهم  مدیریت مالی می باشد زیرا هدف انتخاب بهینه برای حداکثر کردن ارزش شرکت و افزایش ثروت سهامداران می باشد که این هدف در گرو انتخاب مناسب ترین هزینه سرمایه می باشد. به همین علت مدیران شرکت ها و سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار توجه خاصی به ساختار سرمایه دارند.

پس مشخص کردن عوامل موثر بر ساختار سرمایه می تواند راه گشایی برای مدیران جهت انتخاب بهترین ترکیب مالی با در نظر داشتن شرایط حاکم باشد، تا تأثیر مناسب بر عملکرد واحدهای اقتصادی داشته باشند. در زیر به نتیجه گیری و تحلیل هر یک از فرضیه ها می پردازیم.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

با در نظر داشتن اینکه تحقیقات تجربی نتایج متناقضی را در مورد چگونگی انتخاب ساختار سرمایه برای شرکت ها ارائه داده اند و اطلاعات شرکت های سهام عام در یک بورسی که دارای کارایی ضعیف می باشد ارائه می شوند پس این پژوهش در پی این می باشد که مهمترین عوامل اطلاعات تاخیری را برساختار سرمایه مشخص کند و بتواند راهنمای خوبی برای تحقیقات آتی باشد. پس هدف اصلی این پژوهش عبارت می باشد از:

تأثیر سازه ها و متغیرهای تأخیری برساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده و در بورس اوراق بهادار تهران. و اهداف فرعی این پژوهش شامل.

الف) ارتباط ی معنی داری بین سود آوری و ساختار سرمایه یک شرکت هست.

ب) ارتباط ی معنی داری بین نسبت M/B و ساختار سرمایه یک شرکت هست.

ج) ارتباط ی معنی داری بین اندازه شرکت و ساختار سرمایه یک شرکت هست.

د) ارتباط ی معنی داری بین نسبت دارایی های وثیقه ای و ساختار سرمایه یک شرکت هست.

تأثیر سازه ها و متغیرهای تأخیری بر ساختار سرمایه


دیدگاهتان را بنویسید