شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :

 مطالعه بارانهای کوتاه مدت 24 ساعته شهر بندر انزلی

تکه ای از متن پایان نامه :

شرایط اقلیمی استان گیلان داراي تنوع می باشد که در اثر تغییرات عرض جغرافیایی و جایگاه جغرافیایی وارتفاعی ایجاد شده می باشد. اقلیم شهر بندر انزلی با بهره گیری از شاخص فراوانی بارش کوتاه مدت و همچنین فراوانی بارش کوتاه مدت مورد ارزیابی قرار گرفت. به علت  نزدیکی این ایستگاه به نوار ساحلی ، مقدار و فراوانی بارش کوتاه مدت آنها افزایش می یابد. جایگاه جغرافیاي این ایستگاه باعث شده که بیشترین فراوانی ها را در طی دوره آماري تجربه کند.

در فصل پاییز بادهاي سرد سیبري شروع به وزیدن می کنند و پس از طی مسافتی نسبتاً طولانی از روي دریاي خزر به این ناحیه می رسند، و زیرا در فصل پاییز که حداکثر بارشهاي سنگین رخ می دهد، اختلاف

بین هوا و دریا به بیشترین مقدار می رسد، هواي سرد سیبري سریعتر مرطوب و ناپایدار می گردد و درسواحل این دریا سبب بارشهاي همرفت وزشی می گردد، این عامل باعث ایجاد بارش در این ناحیه می‎گردد و زیرا میزان رطوبت دریافتی بسیار زیاد می باشد و عامل صعود نیز به موقع هست، این دو عامل باهم باعث ایجاد بارشهاي سنگین می گردد.

در رژیم ماهانه بارش سنگین ماه اکتبر بیشترین میزان بارش سنگین را دارا بوده و ماه مه کمترین میزان بارش

سنگین را در طی دوره آماري به خود اختصاص داده بود. به تعبیری حداقل بارش سنگین براي ایستگاه انزلی در فصل بهار بوقوع پیوسته و حداکثر آن در فصل پاییز حادث می گردد.

در این پژوهش با در نظر داشتن اهمیت  مدل‌های بر آورد رگبار به مقصود پیش‌بینی میزان رگبار محتمل در آینده کوشش شده می باشد رگبارهای رخ داده در سطح انزلی را قانونمند ودر قالب  مدل‌های ریاضی قابل برآورد نماییم. زیرا بهره گیری از روابط ریاضی در تعیین شدت ، مدت و دوره برگشت از اهمیت بسزایی در طرح‌های عمرانی برخوردار بوده و بهره گیری از این روابط در مکان‌های مختلف وترسیم منحنی‌های استاندارد محلی دقیق به مقصود برآورد رگبار بسیار با ارزش‌ می‌باشد.

برای نیل به چنین هدفی رگبارها از چند جنبه مورد مطالعه قرار گرفتند:

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: