تکه ای از متن پایان نامه :

وسيله قهرمان براي کل ايران زیرا بر اساس 34 ايستگاه باران سنج ثبات با پراکندگي به نسبت زيادي محاسبه شده می باشد و از طرف ديگر دوره مشاهدات ايستگاه هاي مورد مطالعه يکي نبوده می باشد، به طبع دقت آماري کمتري نسبت به روابط ارائه شده به وسيله وزيري دارد. به گونه کلي اين روش روابطي مشابه روابط بل ارائه نموده می باشد با اين مزيت كه در آن از اطلاعات ايستگاه هاي باران سنج ثبات داخل كشور بهره گیری شده می باشد به نوعي در اين روش، روش بل كه براساس آمار ايستگاه هاي باران سنجي ثبات در ايالات متحده پديد آمده می باشد براي شرايط كشورمان واسنجي گرديده می باشد. همچنين با بررسي هاي به اقدام آمده، روابط ارائه شده بوسيله قهرمان، در مناطق شمال و شمال غرب و جنوب غربي ايران از دقت آماري نسبتاخوبي برخوردار می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

به مقصود تحليل داده‌هاي کوتاه مدت و تعيين منحني‌هاي شدت، مدت، فراواني و دوره برگشت و مدل‌هاي مناسب براي‌ پيش‌بيني از اطلاعات خام  ايستگاه انزلی با فواصل زماني 15 دقيقه‌اي بهره گیری شده می باشد اين اطلاعات از بخش آمار و اطلاعات سازمان آب منطقه‌اي و هواشناسی گيلان تهيه گرديد.

همانطورکه در فصول قبلی گفته گردید به منظورتحلیل داده‌های مربوط به بارش‌های کوتاه مدت آغاز اطلاعات خام مربوط به بارش کوتاه مدت در ایستگاه مورد مطالعه در سطح شهر انزلی از سال 1380 تا 1386 انتخاب و با بهره گیری از نرم افزار آماری  EXCELمقادیر بارانهای کوتاه مدت برای بازه‌های زمانی 15 ،30 ،45 ‌،60‌، 90 ،120 ،180 ،360 ،720 و1440  به تفکیک ایستگاه استخراج گردید .سپس از داده‌های بدست آمده بعنوان اطلاعات پایه جهت انجام عملیات بعدی بهره گیری گردید. برای انتخاب مدل‌ها و معادلات مناسب جهت تعیین و پیش‌بینی با بهره گیری از نرم افزار هیدرولوژیکیSMADA  ، داده‌های فوق با توزیع‌های مختلف

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: