مطالعه بارانهای کوتاه مدت 24 ساعته شهر بندر انزلی

تکه ای از متن پایان نامه :

متوسط بارندگي حداکثر روزانه در طول دوره آماري به ميليمتر

بارندگي 10 ساله با تداوم يک ساعت به ميليمتر

لگاريتم طبيعي

تداوم بارندگي به ساعت

دوره بازگشت به سال

ارتفاع بارندگي با تداوم t   ساعت و دوره بازگشت Tr سال به ميليمتر

ارتباط بل در نواحي مختلف ايران براي محاسبة بارندگي با زمان دوام و دوره هاي برگشت مختلف مورد بهره گیری قرار گرفته و بعد از بررسي هاي لازم معلوم گردید كه كاربرد ارتباط مزبور در مناطق شمال ايران با دقت خوب و در مناطق ديگر از دقت آماري كمتري برخوردار می باشد. روابط ارائه شده به وسيله قهرمان براي کل ايران زیرا بر اساس 34 ايستگاه باران سنج ثبات با پراکندگي به نسبت زيادي محاسبه شده می باشد و از طرف ديگر دوره مشاهدات ايستگاه هاي مورد مطالعه يکي نبوده می باشد، به طبع دقت آماري کمتري نسبت به روابط ارائه شده به وسيله وزيري دارد. به گونه کلي اين روش روابطي مشابه روابط بل ارائه نموده می باشد با اين مزيت كه در آن از اطلاعات ايستگاه هاي باران سنج ثبات داخل كشور بهره گیری شده می باشد به نوعي در اين روش، روش بل كه براساس آمار ايستگاه هاي باران سنجي ثبات در ايالات متحده پديد آمده می باشد براي

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: