تکه ای از متن پایان نامه :

78ـ101) معتقد می باشد که فاعل در درون گروه فعلی پوسته‌ای می‌ماند و فرایند تصریف این مشخصه را بازبینی می کند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

دربارۀ مبحث ارتقای فاعل به فاعل نیز در زبان فارسی زبان‌شناسان دیدگاه‌های مختلفی دارند. بعضی از زبان‌شناسان، مانند دبیرمقدم (1369: 43 و 44) و کریمی (2005: 77 و 78) بر این باورند که فاعل بند پیرو تحت فرایند حرکت موضوع[1] به بند پایه حرکت نمی‌کند. پیش روی این دیدگاه، بعضی زبان‌شناسان، مانند درزی (1389: 193) عقیده دارند که فاعل بند پیرو تحت فرایند حرکت موضوع به بند پایه حرکت می کند.

در این پژوهش کوشش بر آن می باشد تا در چهارچوب برنامة کمینه‌گرای چامسکی (2000) به تبیین مسائل ارتقای فاعل از درون گروه فعلی پوسته‌ای به مشخص‌گر گروه زمان و حرکت فاعل از بند پیرو به بند پایه پرداخته گردد و نحوۀ تعامل این مسائل را با یکدیگر و فرایند تصریف را عیان سازد.

 

1ـ3ـ پرسش‌های پژوهش

پرسش 1: مشخصۀ حرف تعریف در زبان فارسی چگونه بازبینی می گردد؟

پرسش 2: فاعل بند پیرو تحت چه نوع فرایند حرکتی به بند پایه حرکت می کند؟

پرسش 3: در صورت حرکت نکردن فاعل بند پیرو به جایگاه فاعل بند پایه در ساخت‌های ارتقایی و ساخت‌هایی که در آن‌ها محمول بند پایه مجهول می باشد مشخصه‌های تعبیرناپذیر هستۀزمان بند پایه چگونه بازبینی می گردد؟

پرسش 4: چه عواملی باعث ایجاد محدودیت در حرکت فاعل بند پیرو به بند پایه می­گردد؟

 

1ـ4ـ فرضیه‌های پژوهش

فرضیة 1: حرکت موضوع فاعل از مشخص‌گر گروه فعلی پوسته‌ای به مشخص‌گر گروه زمان مشخصة حرف تعریف هستۀ زمان را بازبینی می کند.

فرضیة 2: فاعل بند پیرو در صورت حرکت به بند پایه تحت فرایند حرکت غیرموضوع جابه‌جا می گردد.

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه