تکه ای از متن پایان نامه :

 

 و نانو لوله کامپوزیت های مورد نظر، از واکاوی وزن سنجی حرارتی[1] بهره گیری شده می باشد.  در شکل ‏2‑4 نمودار واکاوی وزن سنجی حرارتی مربوط به پلی اتیلن– اکتن اصلاح شده با آکریلیک اسید، نانو کامپوزیت های پلیمری مورد مطالعه و نانو لوله های کربنی نشان داده شده می باشد. همان گونه که نمایان می باشد، با افزایش میزان نانو لوله های کربنی دمای اولیه تخریب نانو کامپوزیت های پلیمری افزایش یافته می باشد. این تفاوت در دمای اولیه تخریب مربوط به اثر جلوگیری نانو لوله های کربنی بر حرکت سگمنت های پلیمری می باشد که در درصد های وزنی بالاتر از نانو لوله های کربنی، این اثر بیشتر خود را نشان می دهد. با افزایش میزان نانو لوله های کربنی، مقدار درصد وزنی باقی مانده در نمونه ها نیز افزایش می یابد. این نتیجه ممکن می باشد مربوط به اثر مانع فیزیکی باشد. به تعبیری نانو لوله های کربنی مانعی فیزیکی ایجاد کرده و سبب بهبود پایداری حرارتی می شوند. در تحقیقی مشابه، این امر برای نانو کامپوزیت پلی پروپیلن/ نانو لوله های کربنی نیز گزارش شده می باشد ]57[.

مورفولوژی نانو کامپوزیت های مورد نظر با بهره گیری از میکروسکوپ الکترونی روبشی مطالعه شده می باشد. در شکل ‏2‑5 تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی از نانو لوله های کربنی اصلاح شده و سطح شکست حاصل از آزمون کشش نانو کامپوزیت حاوی 5% وزنی نانو لوله های کربنی اصلاح شده، نشان داده شده می باشد.

حضور نانو لوله های کربنی بر استحکام کششی به خاطر سفتی[2] لایه های نانو لوله های کربنی بوده می باشد که سبب عدم حرکت کامل یا جزئی فاز پلیمری را سبب می گردد ]58[.

شکل ‏2‑6: استحکام کششی نانو کامپوزیت های پلیمری بر حسب میزان درصد وزنی نانو لوله های کربنی چند دیواره ]52[.

پخش خوب نانو لوله های کربنی درون ماتریس پلیمری مانند عوامل دیگر بهبود استحکام کششی نانو کامپوزیت ها می باشد. نکته قابل ذکر آن می باشد که جهت یافتگی لایه های نانو لوله های کربنی  و همچنین جهت یافتگی مولکول ها نیز مانند عوامل بهبود دهنده استحکام کششی هستند. اتصال پیوند کوالانسی بین نانو لوله های کربنی و ماتریس پلیمری مانند عوامل دیگر افزایش استحکام کششی می باشد. نانو لوله های کربنی تمایل ذاتی به بر همکنش های واندر والسی با یکدیگر دارند. این مواد دارای نسبت طول به قطر[3] بالایی بوده و با این تفاسیر ترکیب آن ها با ماتریس پلیمری سبب ایجاد خوشه هایی می گردد. پس سیر صعودی استحکام کششی بعد از به کار بردن 5% وزنی از نانو لوله های کربنی درون ماتریس پلیمری، متوقف شده و میزان استحکام کششی ثابت می گردد.

1-1        نانوکامپوزیت پلی اتیلن/ نانو لوله های کربنی چند دیواره

در این قسمت به مطالعه خواص مورفولوژی، رئولوژیکی و الکتریکی نانو کامپوزیت های پلی اتیلنی پرداخته می گردد.

4 TGA

1 Stiffness

2 Aspect ratio

 

 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

مطالعه رفتار فیزیکی و مکانیکی نانو کامپوزیت های تهیه شده بر پایه الاستومر پلی الفینی و نانو لوله های کربنی تک دیواره

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

مطالعه رفتار فیزیکی و مکانیکی نانو کامپوزیت های تهیه شده بر پایه الاستومر پلی الفینی و نانو لوله های کربنی تک دیواره

 از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: