عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه رفتار نظریه مزد – کارایی در بخش صنعت ایران

تکه ای از متن پایان نامه :

 

 قیمت نفت خام در سال 1973 در بازار جهانی و به دنبال آن افزایش توان پرداخت مزد بالاتر توسط بنگاههای صنعتی بوده می باشد.

آنها با بهره گیری از روش اتورگرسیو با وقفه توزیعی  مدل خود را برآورد کرده و همچنین با بهره گیری از الگوی تصحیح خطا  نوسانات کوتاه مدت متغیرها را با مقادیر تعادلی بلند مدت آنها ارتباط داده اند :

،  ،  به ترتیب نشان دهنده مقادیر با وقفه متغیرهای وابسته، توضیحی و بردار متغیرهای قطعی و ضرایب   و   مربوط به الگوی  هستند. جمله تصحیح خطا،   همان جمله خطای حاصل از برآورد ارتباط بلند مدت به روش  می باشد که با وقفه زمانی در الگو در نظر گرفته شده می باشد. دارای امنیت شغلی بالاتری بوده و از این حیث جذابیت بیشتری برای کارگران دارد، بخش دولتی را بخش اصلی در نظر گرفته و طبق نتایج حاصله عنوان می کند که تفاوت معناداری بین مزدهای بخش دولتی با سایر بخش ها هست که این تفاوتها صرفا ناشی از بهره وری و ویژگیهای نیروی کار(مانند تحصیلات، سابقه، مهارت و …) نیست و علیرغم درنظر گرفتن چنین مواردی، هنوز تفاوت معناداری بین مزدها هست و اظهار می کند که بخش دولتی بنا به ملاحظاتی مانند انصاف، رعایت برابری و تأمین هزینه زندگی کارگران، تمایل به پرداخت مزدهای بالاتری دارد. از طرفی دیگر ممکن می باشد سختی کار سبب ایجاد تفاوت در مزدهای بخش دولتی با سایر بخش ها گردد. چنانچه بر این اساس برای صنایعی که شرایط کار در آنها سخت تر بوده یک متغیر مجازی تعریف کرده که ضریب آن مثبت و معنادار شده می باشد و لیکن بقیه ضرایب تغییر چندانی نداشته می باشد. طبق نتایج بدست آمده وی اظهار می کند که در بخش دولتی ارتباطی بین مزد و بهره وری وجود ندارد در حالیکه در بخش خصوصی این ارتباط مثبت می باشد. از سوی دیگر در بخش دولتی مزدها به گونه عمده تحت تأثیر تحصیلات و سابقه شاغلان قرار دارند در حالیکه در بخش خصوصی تحصیلات نیروی کار تأثیری بر مزد نداشته بلکه پرداخت ها بابت بهره وری و کارایی شاغلان می باشد.

سوری و همکاران(1389)، در پژوهش خود ارتباط بهره وری نیروی کار و مزد در صنایع ایران را بر حسب کدهای چهار رقمی طی دوره 1374 تا 1381 مورد مطالعه قرار داده و تأثیر تحصیلات در میزان بهره وری را مورد آزمون قرار دادند. مدل اصلی پژوهش به صورت زیر بوده می باشد:

 
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

مطالعه رفتار نظریه مزد – کارایی در بخش صنعت ایران

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

مطالعه رفتار نظریه مزد – کارایی در بخش صنعت ایران

 از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه