عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :

تاثیر راهبردهای سازماندهی- برنامه ریزی بر بهبود عملکرد تحصیلی دانش آموزان

تکه ای از متن پایان نامه :

 از لینک پایین صفحه ، خرید و د

صورت گرفته می باشد و تقریبا پژوهشی در خصوص نمونه های دانشجویی یا بسیار اندک می باشد و یا تحقیقی در این زمینه صورت نگرفته می باشد که نیازمند مطالعه بیشتر بوده که در این پژوهش به این مساله پرداخته شده می باشد.

16-2 تحقیقات انجام شده در مورد متغیرهای پژوهش

– سعیدی و همکاران(1390) در پزوهش خود با عنوان  تأثير آموزش مهارت هاي فراشناختي در راهبردهاي مطالعه بر خودكارآمدي تحصيلي و عملكرد تحصيلي دانش آموزان دختر دوره راهنمايي به این نتیجه رسیدند که آموزش مهارت فراشناختی بر عملکرد تحصیلی تاثیر داشته می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

– صفری و محمدجانی(1390) پژوهشی را با هدف تعيين مقدار كاربرد راهبردهاي فراشناخت به وسيله ي دانشجويان و ارتباط آن با پيشرفت تحصيلي آنان انجام دادند. پژوهش به روش توصيفي و همبستگي انجام گرفت. جامعه‌ي آماري شامل دانشجويان دانشكده ي علوم تربيتي و روان شناسي دانشگاه شيراز به تعداد 300 نفر بودند. تعداد 50 نفر به روش تصادفي ساده به عنوان نمونه، انتخاب شدند. داده ها به وسيله ي پرسشنامه محقق ساخته باز پاسخ مبتني بر مقوله هاي فراشناختي گرد آوري گردید. پرسشنامه از لحاظ روايي و پايايي در جامعه ي آماري، اعتبار يابي گردید. براي تجزيه و تحليل داده ها از روش تحليل محتوا و ضريب همبستگي اسپيرمن بهره گیری گردید. نتايج نشان دادند كه در كل 26 در صد از دانشجويان از مهارت هاي فرا شناختي به گونه ي صحيح در مطالعه و يادگيري بهره گیری مي كردند. در خصوص مولفه هاي فراشناخت، 35 درصد دانشجويان از مهارت «خود تنظيمي» بهره گیری مي كردند. 34 درصد داراي دانش فرا شناختي سطح بالا و 25 درصد داراي كنترل اجرايي رفتار سطح بالا بودند. 10 درصد دانشجويان داراي شرايط مساعد بكارگيري مهارت هاي فراشناختي بودند و 29 درصد ریاضی دانش آموزان دختر و پسر مقطع راهنمایی موثر بوده می باشد. از طرفی یافته ها بیانگر عدم تاثیر عامل جنسیت در عملکرد تحصیلی درس ریاضی دانش آموزان مقطع راهنمایی بود.

– عطار خامنه و سیف(1388) در مطالعه خود به بررسي تاثيرآموزش راهبردهاي يادگيري و مطالعه فراشناختي بر انگيزش پيشرفت و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر متوسطه شهر تهران در سال تحصيلي 87-86 پرداختند. تحقيق حاضر آزمايشي از نوع طرح پيش آزمون-پس آزمون بود كه، با گروه كنترل و يك گروه آزمايش انجام گرفت. جامعه مورد مطالعه اين پژوهش را كليه دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر تهران كه در سال تحصيلي87-1386 مشغول به تحصيل بودند.حجم نمونه در اين پژوهش 56 نفر از دانش آموزان دختر پايه اول متوسطه بودند كه با بهره گیری از روش نمونه گيري خوشه اي انتخاب گردید. در مرحله پيش آزمون ميانگين هر دو گروه آزمايش و كنترل در راهبردهاي يادگيري و مطالعه و انگيزش پيشرفت و پيشرفت تحصيلي برابر بود. پس از ارائه 10 جلسه آموزش راهبردهاي فراشناختي به گروه آزمايشِ، نتايج پس آزمون انگيزش پيشرفت نشان داد كه تفاوت معني داري بين دو گروه هست و در اين مقايسه نمره ي گروه آزمايش نسبت به گروه كنترل بيشتر بوده می باشد.

– در مطالعه فولادچنگ(1384) به مقصود بررسي تاثير آموزش مهارت هاي فراشناختي بر پيشرفت تحصيلي درس رياضي 118 (57 دختر و 61 پسر) دانش آموز چهار كلاس دوم راهنمايي يكي از شهرستان هاي استان فارس انتخاب شدند و به روش تصادفي در گروه هاي آزمايشي و كنترل قرار گرفتند. گروه آزمايشي با تشكيل گروه هاي 6-5 نفري به مدت چهار هفته در كلاس هاي درسي تكاليف رياضي را به شيوه فراشناختي انجام دادند. اين گروه به نوبت پرسش ها را مي خواندند و به بحث وانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه