تاثیر راهبردهای سازماندهی- برنامه ریزی بر بهبود عملکرد تحصیلی دانش آموزان

تکه ای از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

پژوهش حاضر  با هدف تعيين تاثیر  آموزش راهبردهای سازماندهی- برنامه ریزی بر بهبود عملکرد تحصیلی دانش آموزان در تبریز انجام گردید. طرح پژوهش نیمه آزمایشی با گروه پیش آزمون- پس آزمون و کنترل بود. در این پژوهش 30  دانش آموز به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند و به کمک روش تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین  شدند. داده ها با بهره گیری از پرسشنامه عملکرد تحصیلی درتاج جمع آوري و با بهره گیری از تحلیل كوواريانس تحلیل شدند.  نتایج نشان داد که آموزش راهبردهای سازماندهی- برنامه ریزی مي تواند خودکارآمدی، انگیزش، برنامه ریزی و تاثیرات هیجانی را در عملکرد تحصیلی دانش آموزان بهبود بخشد و عامل فقدان کنترل پیامد را کاهش دهد(P<0.01). نتایج پژوهش شواهدی را پیشنهاد می کند که بر اساس آن می توان نتیجه گرفت آموزش راهبردهای سازماندهی- برنامه ریزی روش مناسبی برای  بهبود عملکرد تحصیلی دانش آموزان می باشد. لذا پیشنهاد می گردد به مقصود بهبود عملکرد تحصیلی دانش آموزان ممکن می باشد مفید باشد که سطح مهارت‎های سازمان دهی- برنامه ریزی دانش آموزان تقویت گردد.

واژه های کلیدی: راهبرد سازمان دهی- برنامه ریزی، عملکرد تحصیلی

 از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد : تاثیر راهبردهای سازماندهی- برنامه ریزی بر بهبود عملکرد تحصیلی دانش آموزان