تکه ای از متن پایان نامه :

كمتر مي باشد، داراي ديد كوتاه مدت تر بوده و بيشتر از مشاوران مالي مستقل در سرمايه گذاري هاي خود بهره گیری مي كنند (محقق).

2-3-9 عوامل مؤثر بر ريسك و بازده سرمايه گذاري در محصولات مالي

عوامل زيادي بر ريسك و بازده سرمايه گذاري در هر محصول مالي دخالت دارند . در اين مقاله، عوامل مؤثر بر ريسك و بازده سرمايه گذاري در محصولات مالي در سه دسته كلي عوامل كلان اقتصادي، عوامل خرد اقتصادي و عوامل غير اقتصادي طبق ه بندي شده و به گونه اختصار مورد بررسي قرار
مي گيرد:

 

 

كاهش تورم، تخصيص نقدينگي موجود در بازار مولد و افزايش سرمايه گذاري و رفاه نسبي در جامعه مي گردد(فصلنامه احياء ،1384).

وضعيت صنعت

صنايع مختلف و شركت هاي آن تحت تاثير شرايط سياسي، اقتصادي، اجتماعي و حتي جغرافيايي داخلي و خارجي مي تواند دچار رونق و ركود گردد . براي مثال در صورت بهبود قيمت جهاني نفت، صنايع وابسته به فرآورده هاي نفتي، تحت تاثير قرار گرفته و سهام آن دچار رونق مي گردد يا در صورت بروز خشكسالي، صنايع وابسته به محصولات كشاورزي تحت تاثير قرار گرفته و سهام آنها دچار ركود خواهد گردید(عبداله زاده ،1381). از طرف ديگر هرچه ميزان تاكيد بر صنايع واسطه اي و مصرفي بيشتر باشد و وابستگي اين صنايع به خارج بيشتر باشد، ريسك سيستماتيك افزايش مي يابد كه اين خود منجر به كاهش سرمايه گذاري در اين صنايع مي‌گردد.

شرايط اقتصادي و دورا نهاي تجاري و مالي

كاهش نرخ بهره به تنهايي مي تواند يك عامل موثر براي افزا يش بازده سر مايه‌گذاري‌ها باشد.  با كاهش نرخ بهره، هزينه هاي سرمايه گذاري نيز كاهش مي يابد و اين امر باعث افزايش بازده سرماي ه گذاري مي گردد.  اما مساله زماني حالت ايده آل دارد كه نرخ بهره با در نظر داشتن مكانيسم هاي عرضه و تقاضا تعيين گردد، چرا كه اين نوع كاهش نرخ بهره اگر همراه با ابزارهاي مناسب براي كنترل آثار آن نباشد، اگر چه مي تواند باعث افزايش نرخ سرمايه گذاري گردد، ولي به احتمال زياد اين سرمايه گذاري ها در بخ ش هاي

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: