مطالعه ارتقا و انجماد فاعل در زبان فارسی

تکه ای از متن پایان نامه :ردفورد تصریح می کند جملة «48ـ الف» برای بسیاری از گویشوران انگلیسی دارای ابهام می باشد و دو خوانش متفاوت دارد، در یکی از خوانش‌ها کمیت‌‌نمای everyone گستره‌ای فراتر از عنصر نفی not دارد، که در این صورت معنی جمله چنین استنباط می گردد: «چنین می باشد که هیچ‌کس تکالیف خود را تاکنون انجام نداده‌می باشد» و در خوانش دوم کمیت‌نمای everyone در گسترة عنصر نفی not قرار می‌گیرد و معنی دیگری مانند استنباط می گردد: «چنین نیست که همه تکالیف خود را تاکنون انجام داده باشند». ردفورد معتقد می باشد که با اتکا به به رویکرد حرکت موضوع که شامل کپی می گردد می‌توان ابهام گستره‌ای را تعیین نمود. او توضیح می‌دهد که در این صورت مفهوم گستره براساس تسلط سازه‌ای تبیین می گردد و عنصر زبانی‌ای که بر عنصر زبانی دیگری تسلط سازه‌ای دارد، گستره‌ای فراتر نسبت به آن عنصر زبانی دارد. درنتیجه، در جملة نفی «49ـ ب» کمیت‌نمای کلی[1] everyone نسبت به جایگاه اولیه و ثانویة خود می‌تواند دو گسترة متفاوت داشته باشد. او تصریح می کند که در جملة «48ـ ب» آغاز کمیت‌نمای everyone در جایگاهی ادغام می گردد که تحت تسلط سازه­ای عنصر نفی not قرار می‌گیرد (درنتیجه این کمیت‌نما گستره‌ای فروتر نسبت به عنصر نفی دارد)، اما پس از حرکت موضوع در جایگاهی قرار می‌گیرد که بر عنصر نفی not تسلط سازه‌ای پیدا می کند

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

 دانلود از لینک پایین صفحه