مطالعه ارتقا و انجماد فاعل در زبان فارسی

تکه ای از متن پایان نامه :

هورنشتاین

هورنشتاین[1] (2009: 172 و 173) در چهارچوب مبحث بازگشت‌پذیری[2] به مبحث انجماد می‌پردازد و تصریح می کند اصل انجماد که بخشی از تبیین‌های برنامة کمینه‌گراست،‌ آشکارا اصل و عملکردی بازگشت‌نا‌پذیر می باشد. او اصل انجماد را این‌گونه تعریف می کند:

59) انجماد: گروه حرف تعریفی که مشخصة حالتش نشانه‌گذاری یا بازبینی شده‌می باشد نسبت به فرایندهای نحوی دیگر غیرفعال می گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

او توضیح می‌دهد که این اصل درواقع به این مطلب تصریح دارد که بر گروه حرف تعریف‌ دارای حالت دیگر نمی‌توان فرایندهای ادغام یا حرکت را اعمال نمود. هورنشتاین از این اصل برای تبیین علت نادستوری بودن جملة «60» بهره گیری می کند.

60)                                 *John seems t is tall

او یادآور می گردد که بهره گیری از اصل انجماد باعث جلوگیری از اعمال اصل بازگشت‌پذیری می گردد و این پدیده با در نظر داشتن ساختار عادی زنجیرة‌ موضوع[3] نمایان می گردد. هورنشتاین توضیح می‌دهد سر زنجیرة گروه حرف تعریف در جایگاه حالت قرار دارد و انتهای آن در جایگاه تأثیر معنایی و این مسئله که سر زنجیرة گروه حرف تعریف در جایگاه حالت قرار دارد، بازتابی از اصل انجماد «59» می باشد؛ زیرا انجماد از حرکت بیشتر جلوگیری می کند و درنتیجه، این عملکرد باعث گسترش پیدا نکردن زنجیرة گروه حرف تعریف می گردد

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه