پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :

تاثیر راهبردهای سازماندهی- برنامه ریزی بر بهبود عملکرد تحصیلی دانش آموزان

تکه ای از متن پایان نامه :

پس از گردآوری داده ها و مطالعه آنها بوسیله روش های آمار توصیفی و  استنباطی تنایج حاصل از آزمون فرضیه‎ها مشخص گردید و فرضیه های پژوهش مورد مطالعه قرار گرفتند و هر کدام به گونه جداگانه مورد تبیین قرار گرفتند.

5-1 یافته‌های پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

فرضیه اول: آموزش راهبرد سازمان دهی- برنامه ریزی بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان تاثیر دارد.

بر اساس یافته های پژوهش نتیجه گرفته گردید که آموزش راهبرد سازمان دهی- برنامه ریزی  می تواند عملکرد تحصیلی را در دانش آموزان  بهبود بخشد. این نتیجه با نتایج پژوهش های جوادی و همکاران(1389)، صفری و محمدجانی(1390)، صفری و مرزوقی (1388)،  (رید[1]، 2003) و سانتراك (2008) مطابقت داشت. نتایج این پژوهش‎ها نشان دادند که مهارت های فراشناختی انجام فعالیت های مدرسه، تکالیف درسی و پیشرقت تحصیلی را در دانش آموزان افزایش می دهند.

در تبیین این نتیجه می توان که زیرا راهبرد سازمان دهی- برنامه ریزی  مانند مهارت  روان شناختی سطح عالی ذهن هستند که تقویت کردن آنها احتمالا به توانمندسازی درونی و آگاهی های درونی افراد کمک می کند، بر این اساس آموزش راهبرد سازمان دهی- برنامه ریزی در پژوهش حاضر احتمالا  به تقویت توانمندی های درونی دانش‎آموزان مانند توانایی های احساس کنترل بیشتر، افزایش اعتماد به نفس و عزت نفس و همچنین انجام هدف گزینی منجر می گردد.

[1]. Reid

 از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه