عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :

ارزیابی آزمایشگاهی ترکیبات و اثرات آنتی اکسیدانی اسانس تجاری دارچین

تکه ای از متن پایان نامه :

-تری کلرو استیک اسید[1]: که از نمایندگی شرکت مرک در ایران تهیه گردید.

– فروسیانید پتاسیم[2]:که از نمایندگی شرکت مرک در ایران تهیه گردید.

 

راديكال هاي هيدروكسيل و واكنش هاي تخريبي هيدروپراكسايد می شوند  (هالیول 1997)[3] این مراحل میتواند با شلاته شدن یون آهن به تاخیر افتاده یا غیر فعال گردد. تست شلاته کنندگی با روش دنیز[4] (1994) انجام گردید. برای انجام این آزمایش 400 میکرو لیتر از غلظت های مختلف از اسانس ها (300 تا 5000 میکروگرم در میلی لیتر) تهیه گردید، سپس به هر کدام از غلظت ها 50 میکرولیتر محلول 2میلی مولار کلرید آهن  II  و  200 میکرو لیتر محلول 5 میلی مولار فروزین اضافه گردید که در این مرحله محلول ها به رنگ قرمز درآمدند که این امر مربوط به تشکیل کمپلکس فروزین – آهن می باشد و پس از 10 دقیقه انکوبه کردن در دمای اتاق، جذب نوری نمونه ها در دستگاه اسپکتروفتومتر در طول موج  nm562 در برابر متانول خوانده گردید و در نهایت درصد ممانعت از تشکیل کمپلکس قرمز رنگ آهن- فروزین توسط اسانس ها با بهره گیری از فرمول زیر محاسبه گردید، که I(%) درصد بازدارندگی ، AC میزان جذب محلول کنترل و AS  میزان جذب نمونه می باشد.

I(%) = (Ac-As/Ac)×10

 

3-2-2- تست  قدرت احیا کنندگی:

 احياء آهن (III)  اغلب به عنوان معياري براي قابليت الكترون دهي بكار مي رود اندازه گيري قدرت احياءكنندگي با روش اویایزو(1986)[5] انجام گردید. برای انجام این تست آغاز غلظت های مختلفی از اسانس ها (2،4 ، 6 ،8 ،10 میلی گرم بر میلی لیتر) تهیه گردید و سپس 1000 میکرولیتر محلول بافر فسفات (7PH= ) و 1000 میکرولیتر محلول  فروسیانید 1% به هر کدام از غلظت ها اضافه گردید. این مجموعه به مدت 20 دقیقه در دمای 50 درجه سانتی گراد انکوبه گردید. سپس به آن 1000 میکرولیتر محلول تری کلرو اسید استیک10% اضافه گردید و به مدت 10دقیقه با دور 2800 سانتریفوژ گردید.در مرحله بعد فاز فوقانی با 1000 میکرولیتر آب مقطر و1000 میکرولیتر کلریدآهن1/0%

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

 دانلود از لینک پایین صفحه