عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه رفتار فیزیکی و مکانیکی نانو کامپوزیت های تهیه شده بر پایه الاستومر پلی الفینی و نانو لوله های کربنی تک دیواره

تکه ای از متن پایان نامه :

 با در نظر داشتن آن که از ارتباط ی هالپین- سای[1] به مقصود ارزیابی و پیش بینی مدول کامپوزیت های شامل الیاف بهره گیری می گردد [69]، در ادامه چگونگی کاربرد ارتباط ذکر گردیده در نانو کامپوزیت های تهیه شده از روش مذاب، مورد مطالعه قرار گرفته می باشد.

(‏4‑1)

که در این روابط، E مدول کامپوزیت،  مدول ماتریس پلی به صورت تصادفی در سه بعد جهت یافته اند و  می باشد [69] نانو لوله های کربنی دارای طول بسیار کوچک تری نسبت به نمونه هستند، به همین جهت  بوده و با قرار دادن ضریب  برای ، ارتباط هالپین- سای نیز به صورت زیر اصلاح خواهد گردید:

(‏4‑3)

با در نظر گرفتن تخمینی نسبت طول به قطر نانو لوله های کربنی برابر با 100 و مدول نانو لوله های کربنی برابر با 50 گیگا پاسکال[2] ]70[ با بهره گیری از ارتباط 4-1 و 4-3  نمودار مدول بر حسب درصد وزنی الیاف محاسبه و در شکل ‏4‑4 آورده شده می باشد. شایان ذکر می باشد که مقادیر تجربی به صورت EC نشان داده شده اند.

همان گونه که در شکل ‏4‑4 نشان داده شده می باشد، همخوانی خیلی خوبی بین مقادیر به دست آمده از ارتباط هالپین- سای و مقادیر تجربی دیده نمی گردد. بدین مقصود از ضریبی به نام ضریب شکلی[3] بهره گیری می گردد. این ضریب تابعی نمایی از کسر حجمی الیاف بوده و دارای دو ثابت a و b می باشد. این ضریب به نوعی میزان خوشه ای شدن نانو لوله های کربنی را نشان می دهد [69]. با در نظر داشتن این که تنها پل ارتباطی بین نانو ذرات و ماتریس پلیمری بر همکنش های نه چندان قوی واندروالسی می باشد، از این رو نانو لوله های کربنی تمایلی زیادی به چسبیدن به یکدیگر و ایجاد ساختار هایی خوشه مانند را دارا هستند. همان گونه که در شکل ‏4‑3 نیز ذکر گردید خاصیت مدول کششی نانو کامپوزیت ها تا مقدار 1% وزنی افزایش یافته و بعد از این مقدار کاهش یافته می باشد. به گونه ای که در نمونه EC2  افت مدول به دلیل حضور متعدد خوشه ها، نظاره می گردد.

 1Halpin –Tsai

 1GPa

 2Shape factor

 

 

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

مطالعه رفتار فیزیکی و مکانیکی نانو کامپوزیت های تهیه شده بر پایه الاستومر پلی الفینی و نانو لوله های کربنی تک دیواره

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

مطالعه رفتار فیزیکی و مکانیکی نانو کامپوزیت های تهیه شده بر پایه الاستومر پلی الفینی و نانو لوله های کربنی تک دیواره

 از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه