عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه سبک شناختی شعر نشاط اصفهانی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

ارصاد و تسهیم

 

هر کرا دل، دلبری را منزل می باشد
آنکه بی دلبر بماند، بی­دل می باشد

 

حسن تعلیل


این جفا و جور مخصوص تو نیست
هر که گردید سیمین بدن سنگین دل می باشد

 

طالبان را خستگی در راه نیست
عشق هم راه می باشد و هم خود منزل می باشد

 

در همه عالم یکی حق بیش نیست
آنکه کثرت می­پذیرد باطل می باشد

 

 

تشبیه

 

شاهد از یاران کجا گیرد کنار
هر کجا شمعی میان محفل می باشد

 

تشبیه معشوق به شمع: عقلی به حسی، مرکّب، مجمل، مؤکّد


عشق دریایی می باشد بی­حد کاندر آن
موج کشتیبان و توفان ساحل می باشد

 

تشبیه عشق به دریا : عقلی به حسی، مقید، مفصّل، مؤکد

تشبیه موج به کشتیبان: حسی به حسی، مفرد، مجمل، مؤکّد

تشبیه توفان به ساحل: حسی به حسی، مفرد، مجمل،مؤکّد

 

طالبــان را خستــگی در راه نیســــت                     عشق هم راه می باشد و هم خود منزل می باشد

 

تشبیه عشق به راه: عقلی به حسی، مفرد، مجمل، مؤکد

تشبیه عشق به منزل: عقلی به حسی، مفرد، مجمل، مؤکد


دســت صدق آمد بــرون از جیـــب عشــق

زین پس افسون خرد بی­حاصل می باشد

 

اضافه استعاری: دست صدق، جیب عشق، افسون خرد

غزل36

 

 

قرارگاه جهان بر مدار تقدیر می باشد
اگر به لطف بخوانند کبک صیاد می باشد
نه لطف خاصه­ی طاعت نه خشم لازم جرم
زهی کمان­کشی ابروان پر چینش
و زان لبان شکر بار او تعالی الله
به قید زلف ببستی دل مراد و دلی
ز ناله بس مکن ای دل در آن سلاسل زلف
خمار دوش نماند از نشاط اثر ساقی
عجب ز خواجه که در گیر و دار تدبیر می باشد
وگر به قهر برانند باز نخجیر می باشد
خدای را چه طلسم می باشد این چه تأثیر می باشد
که هر طرف نگرد دیده، تیر بر تیر می باشد
که گر به زهر دهد حکم شهد با شیر می باشد
که در تو شیفته نبود سزای زنجیر می باشد
که هست اگر اثر از ناله های شبگیر می باشد
بیار باده که گر زود می­رسی دیر می باشد
(نشاط اصفهانی، 1379: 79)

 

1- سطح زبانی

الف)آوایی

موسیقی بیرونی یا وزن: مفاعلن، فعلاتن، مفاعلن، فعلن

بحر شعر: مضارع مقبوض مخبون

موسیقی کناری یا قافیه

کلمات قافیه: تقدیر، تدبیر، نخجیر، تأثیر، تیر، شیر، زنجیر، شبگیر، دیر

حرف روی: صامت”ر”می باشد.

غزل مردّف به ردیف فعلی “می باشد”می باشد.

موسیقی درونی

سجع متوازی: تقدیر، تدبیر(1)

سجع متوازن: لطف، قهر(2)  کبک، باز (2)  نخجیر، صیّاد(2)  لطف، خشم (3)  زهر، شهد (5)  زود، دیر(8)

جناس زاید (مزید): مدار،دار

تکرار واژه: اگر(2)  تیر(4)

تکرار صامت واحد: صامت ر،د،ل(1)  صامت ط (3)

ب)واژگانی

لغات عربی: تقدیر، لطف، صیّاد، قهر، عالی، الله، حکم

لغات مرکّب: قرار گاه،گیرودار، کمان کشی، شکر بار، شبگیر

ترکیب های اضافی: قرارگاه جهان، مدار تقدیر،گیرودار تدبیر، خاصه ی طاعت

ترکیب های وصفی: کبک صیّاد، باز نخجیر، ابروان پر چین

اسم ذات

عناصر طبیعی: کبک، باز، شبگیر، دوش، باده

انسانی: خواجه، نشاط، ساقی

اعضای بدن: دیده، ابروان، زلف، دل

اشیا: تیر،کمان، قید، زنجیر، سلاسل

جایها: جهان، مدار، تقدیر، تدبیر

عناصر مذهبی: خدا

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

اسم معنی: لطف، قهر، طاعت، طلسم، مراد، خمار

ج)نحوی

ترتیب اجزای جمله به هم ریخته و در بعضی فعل مقدم شده: که هست اگر اثر از ناله های شبگیر می باشد  اغلب افعال ربطی هستند،  کاربرد فعل نهی به شکل تاریخ: مکن،   آوردن ب بر سر افعال ماضی: ببستی تکرار جمله های شرطی: اگر به لطف بخوانند کبک صیاد می باشد/ وگر به قهر برانند باز نخجیر می باشد.

2-سطح ادبی

مبالغه

 

زهی کمان کشی ابروان پر چینش
که هر طرف نگرد دیده، تیر بر تیر می باشد

 

ارسال المثل یا تمثیل


خمار دوش نماند از نشاط اثر ساقی
بیــار بـاده که گــر زود می رســی دیــر اســت

 

مراعات النظیر: صیّاد، نخجیر(2)  کمان، تیر(4) ابروان، دیده (4)  شکر، شهد، شیر(5)  زلف، دل(6)

قید، زنجیر(6)  دل، زلف(7)  خمار، ساقی، باده(8)

تضاد: لطف، قهر(2)  زهر، شهد (5)

ازدواج


اگر به لطــف بخوانند کبک صیــاد می باشد
وگر به قهر برانند باز نخجیر می باشد

 

حسن تعلیل

 

به قید زلــف بـبـــسـتـی دل مـــراد و دلـــی
که در تو شیفته نبود سزای زنجیر می باشد

 

تشبیه

 

قــرارگـــاه جــهــان بـــر مـــدار تقدیر اسـت

عجب ز خواجه که در گیر و دار تدبیر می باشد

 

اضافه تشبیهی(قرارگاه جهان ):  حسی به حسی، مفرد، مجمل، مؤکد

اضافه تشبیهی(مدار تقدیر):  عقلی به حسی، مفرد، مجمل، مؤکد

 

 

به قیـــد زلــف ببســتی دل مراد و دلـــی             که در تو شیفته نبود سزای زنجیر اسـت

 

 

اضافه ی تشبیهی (قید زلف ): حسی به حسی، مفرد، مجمل، مؤکد

 

 

ز ناله بـــس مکن ای دل در آن سلاســل زلف

 

که هست اگر اثر از ناله های شبگیر می باشد

 

اضافه ی تشبیهی (سلاسل زلف): حسی به حسی، مفرد، مجمل، مؤکد

صنعت استعاره

 

زهی کمان­کشی ابروان پر چینش
استعاره مکنیه (تشخیص): ابروان پر چین

که هر طرف نگرد دیده، تیر بر تیر می باشد

 

بـه قیـــد زلــف ببستــــی دل مـــــراد و دلــی

که در تو شیفته نبود سزای زنجیر می باشد

 

استعاره مکنیه (تشخیص): مراد، دل

 

ز ناله بس مکن ای دل در آن سلاسل زلف
استعاره مکنیه (تشخیص): دل

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. سبک بازگشت چیست و در چه زمانی اتفاق افتاده می باشد؟ 2. تفاوت سبک بازگشت با سبک هندی چیست؟
  2. تأثیر نشاط اصفهانی در سبک بازگشت چه اندازه می باشد؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه مطالعه سبک شناختی شعر نشاط اصفهانی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه مطالعه سبک شناختی شعر نشاط اصفهانی