عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

مطالعه ارتقا و انجماد فاعل در زبان فارسی

تکه ای از متن پایان نامه :

براساس نمودار «17»، گره مجهول بر گره فعل کوچک تسلط سازه‌ای دارد و هدف نزدیک‌تری برای گره زمان به‌شمار مي‌رود، ازاین‌رو، مشخصة زمان را به خود جذب می کند. همچنین، مشخصة شخص و شمار موضوع درون فعل که در نبود موضوع بیرونی، به مشخص‌گر گروه زمان حرکت کرده، از طریق گره زمان بر روی هستة گروه مجهول بازبینی می گردد.

در جمله‌های «18» مجهول بند پایه مجهول می باشد و این مجهول‌های تک‌ظرفیتی دارای یک بند متممی می باشد.

18ـ الف) گفته شده‌می باشد که آن‌ها ناجوانمردانه کشته شدند.

ب) روایت شده‌می باشد که بشر بایستی با همسایة خود مهربان باشد.

پ) از او نقل شده‌می باشد که بشر بایستی برای روزیش کوشش کند.

با درنظر گرفتن مسائل مربوط به ارتقا و انجماد و همچنین تأثیرات فرایند مجهول‌سازی به اشتقاق جملة «18ـ الف» می‌پردازیم. گروه حرف تعریف «آن‌ها» در این جمله دارای تأثیر پذیرنده می باشد، ازاین‌رو برمبنای فرضیة اعطای تأثیر تتای یکسان این گروه حرف تعریف در جایگاه دختر گروه فعلی (محمول) درج می گردد. سپس فعل کوچک با برون‌داد مرحلة پیشین ادغام می گردد.

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: