تکه ای از متن پایان نامه :

مشخصه ضعیف می باشد، بر مبنای استدلال انوشه (1387: 171ـ173)، جملة نشان‌دار «به نظر می‌رسد که زود آن‌ها رفتند» را بایستی ساخت بی‌نشان درنظر بگیریم. مشخصه‌های تعبیرناپذیر هستة زمان با مشخصه‌های تعبیرپذیر سوم‌شخص جمع بازبینی می گردد، زیرا عنصر کاوندة زمان بر این ضمیر تسلط سازه‌ای دارد و هیچ عنصر مداخله‌‌کننده‌ای بین این دو عنصر وجود ندارد.

تاکنون تمامی مشخصه‌های تعبیرناپذیر زمان به غیر از مشخصة حالت بازبینی شده‌اند. ضمیر حاضر در این اشتقاق نیز دارای مشخصة تعبیرناپذیر حالت می باشد. ازآنجاکه عنصر دیگری که زمان بر آن تسلط سازه‌ای داشته باشد و آن عنصر دارای مشخصة تعبیرناپذیر حالت باشد در برشماری این جمله وجود ندارد، مشخصة حالت زمان با ارزش‌گذاری بر روی مشخصة حالت ضمیر سوم‌شخص جمع

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

پیش از مطالعه بند پایه لازم به یادآوری می باشد که کریمی (2005: 91ـ 94) معتقد می باشد که در زبان فارسی نه پوچ‌واژة عیان هست و نه پوچ‌واژة پنهان. کریمی (2005: 93) با اتکا به به ریتزی (1982 و 1986) تصریح می کند ازآنجاکه زبان‌های فاعل تهی دارای ضمیر محذوف pro هستند، این زبا‌ها پوچ‌واژة عیان ندارند. او در ادامه می‌افزاید نه‌تنها در زبان فارسی پوچ‌واژة عیان نداریم، بلکه در این زبان پوچ‌واژة پنهان نیز وجود ندارد و هیچ دلیلی که شاهد وجود پوچ‌واژة تهی باشد در این زبان پیدا نمود نمی‌گردد.

آغاز به مطالعه اشتقاق بند پایة جملة «2ـ الف» بدون درنظر گرفتن پوچ‌واژة پنهان می‌پردازیم. نخست محمول بند پایه (گروه حرف اضافة «به‌نظر») با بند پیرو ادغام می گردد تا اطلاعات زیرمقوله‌ای این گروه حرف اضافه بازبینی گردد، سپس فعل سبک «رسیدن» در هستة گروه فعلی پوسته‌ای درج می گردد و هستة زمان با برون‌داد این مرحله ادغام می گردد. هنگامی که هستة زمان وارد اشتقاق این جمله می گردد دارای مشخصة تعبیرپذیر زمان حال و مشخصه‌های تعبیرناپذیر حرف تعریف، شخص و شمار و حالت فاعلی می باشد. با فرض نبودن پوچ‌واژة پنهان در زبان فارسی، کریمی (2005: 98ـ 100) بر این باور می باشد که تصریف مشخصة حرف تعریف (اصل فرافکن گسترده) را بازبینی می کند. فرض کنیم که تصریف در زبان فارسی این مشخصه را بازبینی کرده می باشد، اما پرسشی که مطرح می گردد این می باشد که تصریف با چه چیزی این مشخصه را بازبینی می کند؟ در این اشتقاق، مشخصه‌های تعبیرناپذیر شخص و شمار و حالت فاعلی هستة زمان بازبینی نشده‌اند و ازآنجاکه بازبینی شدن مشخصه‌های

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: