تکه ای از متن پایان نامه :

الیقین«دل عارف شناسای وجود می باشد                             وجود مطلق او را شهود می باشد(ب/398)

«عارف، یعنی کسی که حقّ سبحانه را شناخته می باشد، غیر از یک وجود نظاره نمی کند، و به حز هست حقیقی، هست نمی شناسد؛ زیرا که پیش روی هستی او، هستی خود را نیز در باخته می باشد».

به غیر از هست حقیقی، هست نشناخت                    و با هستی، که هستی پاک در باخت (ب/399)

زمستی تــا بــود بــاقی بـر او شین                    نیایـد عـلـم عـارف صـورت عـیـن(ب/ 400)

«تا زمانی که عارف به صورت مجاز به عالم هستی می نگرد و به دیده «شین» به آن نظر دارد، شناسایی او به حقّ سبحانه شناخت حقیقی نیست، و به عین که هستی مطلق می باشد پی نبرده می باشد».

بــرو تــو خـانـه دل فــرو روب                       مهیّا کـن مـقـام و جــای مـحبوب (ب/402)

و در حدیث قدسی آمده می باشد: «لم یسعنی سمائی و لا ارضی و سعنی قلب عبدی المؤمن». آسمان و زمین گنجایش مرا ندارد، اما قلب بنده ی مؤمنم گنجایش مرا دارد». پس زمانی که دل پاک گردد دلی که خود جایگاه محبوب می باشد دوباره جایگاه ظهور محبوب خواهد گردید.(عطار/1387: 200)

سرچشمه ی عرفان از کجا و چه زمانی در ایران پای گرفت؟ به گفته سعید نفیسی: «عرفان در ایران در آغاز کاملاً جنبه طریقت داشته و با شریعت پیوستگی نداشته می باشد».(نفیسی/1385: 131). در نیمه های دوم قرن پنجم هجری جریان تازه ای آغاز در نویسندگی و بعدها در شعر فارسی پیدا گردید که طلیعه ی آن در اواخر عصر ناصر خسرو عیان گردید این جریان تازه عرفان بود که هر چند از همان سده های نخستین به صورتی ساده و ابتدایی در بین مسلمانان  رواج داشت عرفان در بین مسلمانان تصوّف نیز نامیده شده می باشد در آغاز عبارت بود از شیوه ای از وصول به حقیقت و رسیدن به حق براساس ریاضت و پارسایی و پاک دامنی و دوری از آلایش های مادّی و پرهیز از دنیاداری؛ به گونه ای که شخص عارف بتواند درون خود را برای تابش انوار الهی صافی کند و بی واسطه به مقام قرب حق نایل آید. عرفان اسلامی منشأ قرآنی دارد تمایلات عرفانی آغاز در بین النّهرین پیدا گردید امّا در سده های نخستین اسلامی، ایرانیان افکار عرفانی و ذوق صوفیانه را در خراسان پرورش دادند و از آنجا به نواحی دیگر حتّی مرکز خلافت بغداد نفوذ کردند و با کشف عوالم برتر، به مبارزه با دنیا داری و سیاست مآبی برخاستند. در سده های نخستین اسلامی، عارفان بیش تر بر جنبه ی عملی کار تأکید داشتند و نشر اصول و تعالیم عارفانه از طریق درس، بحث، کتاب و

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه