ارزیابی آزمایشگاهی ترکیبات و اثرات آنتی اکسیدانی اسانس تجاری دارچین

تکه ای از متن پایان نامه :

مکانیسم اثر آنتی اکسیدان ها به این ترتیب می باشد که با دادن یک اتم به رادیکال تشکیل شده، از گسترش واکنش های زنجیره ای اکسیداسیون جلوگیری می کند.

R0 +AH                        RH + A0

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

RO20 + AH                   ROOH +A0

 

با در نظر داشتن واکنش های بالا، کارایی و درجه تاثیر یک آنتی اکسیدان به سهولت جدا شدن این اتم از آن مربوط می گردد. بدیهی می باشد که رادیکال آزاد به جا مانده از آنتی اکسیدان پس از دادن هیدروژن بایستی حتی الامکان خود سبب تولید رادیکال آزاد و آغاز اکسیداسیون نشود و در ضمن توسط اکسیژن اکسید نگردد (فاطمی، 1378؛ پراکاش، 2001؛ واتسون[1]، 2002).

امروزه آنتی اکسیدان های ساختگی (سنتتیک) مثل بوتیلیتد هیدروکسی تولوئن (BHT)، بوتیلیتد هیدروکسی آنیزول(BHA) و ترشری بوتیل هیدروکینون(TBHQ) به گونه گسترده برای ممانعت از اکسیداسیون روغن ها و چربیها و افزایش زمان ماندگاری غذاهای چرب بهره گیری می شوند. در سالهای اخیر به دلیل گزارشاتی از اثرات سمی و سرطانزای این ترکیبات ، بهره گیری از این آنتی اکسیدانهای سنتزی در مواد غذایی با تردید روبرو بوده می باشد.(موری و همکاران[2] 1994،ویسنر و همکاران[3] 2007، شهیدی و واناسوندارا[4] 1998)به همین دلیل توجه دانشمندان به سمت آنتی اکسیدانهای طبیعی جلب شده می باشد. ترکیبات فنولی و آلدئیدی موجود در گیاهان با احیای رادیکالهای آزاد می تواند باعث فعالیت آنتی اکسیدانی آنها گردد.محققین بر این باورند که ترکیبات فنولی و آلدئیدی از دو طریق احیای رادیکالهای آزاد و همچنین شلاته کردن فلزات می توانند تأثیر آنتی اکسیدانی داشته باشند (Sikwese) به همین دلیل در سالهای اخیر محققین به دنبال جایگزینهای طبیعی برای آنتی اکسیدان ها می باشند. در این راستا اثرات قوی آنتی اکسیدانی در تعداد زیادی از سبزیجات مثل

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: