عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :

 مطالعه بارانهای کوتاه مدت 24 ساعته شهر بندر انزلی

تکه ای از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

-2-3- رژیم روزهاي همراه با بارش

براي تحلیل روزهاي همراه با بارش در طی دورة آماري مورد نظر، از مقدار بارش هاي نازل شده در ایستگاه که بیشتر از صفر میلی متر بوده اند جمع شده و عدد حاصل در ستون مقدار بارش نوشته شده می باشد .براي تعیین میانگین روزانه بارش هر ایستگاه، مجموع مقدار بارش را به تعداد روزهاي دورة آماري تقسیم نموده و عدد حاصل، در ستون میانگین نوشته شده می باشد. براي تعیین فراوانی تمامی روزهاي که در طی سی سال دوره مطالعه باران در آن به وقوع پیوسته محاسبه کرده و عدد مربوط به هر ایستگاه در ستون فراوانی نوشته شده می باشد. بر اساس این داده ها جدول شماره(  ) در ذیل ارائه گردیده می باشد.

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: