عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

مطالعه ارتباط توسعه اقتصادی و بازده سرمایه گذاری بنگاه‌ها

تکه ای از متن پایان نامه :

1-9-1 سنجش روایی

اگرچه سوالات این پرسشنامه از منابع معتبر استخراج گردیده می باشد، لیکن برای مطالعه روایی پرسشنامه مورد نظر در این پژوهش، از اعتبار محتوایی نیز جهت بومی سازی پرسشنامه بهره گیری شده می باشد. از این رو آغاز نسخه‌ای از پرسشنامه در اختیار استاد راهنما و استاد مشاور قرار گرفت تا روایی محتوایی پرسشنامه سنجیده گردد و نظرات پیشنهادی ایشان در مورد پرسش نامه اعمال گردید.

 

1-9-2 سنجش پایایی

جهت پایایی پرسشنامه در این پژوهش از روش ضریب آلفای کرونباخ بهره گیری شده می باشد. بدین مقصود تعداد 30 عدد پرسشنامه بصورت آزمایشی توسط کارکنان تکمیل گردید و با بهره گیری از نرم افزار SPSS ضریب آلفای کرونباخ برای هر متغیر استخراج گردید.

1-12-2 سرمايه گذاري[1]:

 عبارت می باشد از هر گونه فدا كردن ارزشي در حال حاضر ( كه معمولاً مشخص می باشد ) به اميد به دست آوردن هر گونه ارزشي در زمان آينده (كه معمولاً اندازه يا كيفيت آن نامعلوم می باشد). به عبارتي سرمايه گذار در حال حاضر، ارزش مشخصي را فدا مي كند تا در قبال آن در آينده ارزش خاصي كه مورد نظرش می باشد بدست آورد؛ مثل پرداخت وجهي بابت خريد سهام به اميد بدست آوردن سودهاي مشخصي از آن در آينده .

 

1-12-3 بازده:

مقصود از بازده، درآمد حاصل از سرمايه‌گذاري می باشد.

 

1-12-4 فناوري اطلاعات[2] :  

همان گونه که به‌وسيله انجمن فناوري اطلاعات آمريکا[3] تعريف شده‌می باشد، «به مطالعه، طراحي، توسعه، پياده‌سازي، پشتيباني يا مديريت سيستم‌هاي اطلاعاتي مبتني بر رايانه، خصوصا

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: