عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه رفتار مهاربندهای کمانش تاب ضربدري شكل

تکه ای از متن پایان نامه :

 

1‌.1‌     بررسي عملكرد لرزه‌اي قابهاي مهاربندي‌ شده در برابر كمانش

آفایان منصور قلعه‌نوي، سیدمصطفی شارع، ناصرشابختی[13] درزمینه عملکرد لرزه‌ای این نوع مهاربند در ادامه کارهای انجام شده توسط sabeli [14] تحفیفاتی انجام داده‌اند. در این تحفیفات تعدادي قاب  فولادي(BRBF) در طبقات مختلف انتخاب شده و سپس مطابق با آیین‌نامهAISC-2005  تحلیل و طراحی شده‌اند.

در مرحله بعد با انتخاب شتاب نگاشت‌هاي مناسب و به کمک تحلیل دینامیکی غیرخطی و با در نظر داشتن ضوابط دستورالعمل بهسازي به مطالعه عملکرد لرزه‌اي قابها در سطوح خطر مورد نظر پرداخته‌شده. در بخش عملکرد لرزه‌اي چند نمونه مهاربند کمانش‌ناپذیر(BRBF) با اتصالات صلب و ساده تیر به ستون، به کمک تحلیل  دینامیکی غیر خطی مطالعه شده‌می باشد.

1‌.1‌.1‌    معرفی مدل‌های مورد مطالعه

‌ به مقصود مطالعه عملکرد لرزه‌اي تعداد 8 قاب 5 دهانه در طبقات 6،9,12 و 15 و با دو نوع اتصال ساده و صلب تیر به ستون انتخاب شده‌می باشد. ارتفاع طبقات 2.3 متر و طول دهانه 4 متر می‌باشد. اتصالات می‌گردند. تیرها و ستونهاي خارج از دهانه‌هاي مهاربندي شده نیز براي ترکیب بارهاي معمول آیین نامه و نیز ترکیب بارهاي ویژه طراحی می شوند. در طراحی تیرها از مقاطع IPE بهره گیری شده‌می باشد.

1‌.1‌.2‌    اهداف عملكردي

ارزیابی عملکرد لرزه‌اي قابها با در نظر داشتن دستورالعمل بهسازي در سطح خطر 1 انجام شده‌می باشد. سطح خطر 1 بر اساس احتمال رویداد 10 درصد در 50 سال تعیین می گردد. این سطح خطر با عنوان زلزله طراحی(DBE) معادل با سطح خطر استاندارد 2800 ایران می‌باشد. مطابق با دستورالعمل بهسازي اگر سازه در سطح خطر یک، عملکرد ایمنی جانی را برآورده سازد هدف بهسازي مبنا تامین می گردد.[21]

1‌.1‌.3‌    معيار‌هاي پذيرش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

معیارهاي پذیرش تیرها و ستونها با در نظر داشتن ضوابط دستورالعمل بهسازي مطالعه می گردد. اما معیارهاي پذیرش مهاربندها ونیز تغییر مکانهاي نسبی مجاز طبقات بدلیل عدم وجود ضوابط آیین‌نامه‌اي، با در نظر داشتن مطالعات آزمایشگاهی انجام شده توسط فانستوك و همکاران مورد[22] ارزیابی قرار می‌گیرد.

maxµ   تقاضاي شکل‌پذیري نهایی مهاربند می باشد. که با تقسیم تغییرشکل نهایی مهاربند در نقطه عملکرد سازه بر تغییرشکل تسلیم آن به دست می‌آید.

 

 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

مطالعه رفتار مهاربندهای کمانش تاب ضربدري شكل

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

مطالعه رفتار مهاربندهای کمانش تاب ضربدري شكل

 از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: