تکه ای از متن پایان نامه :

 

 

اين مقصود كاملا مناسب می باشد چرا كه كارگران جوان تر سريعتر شغل عوض مي كنند. زمان تداخل بين شغل ها محدود به حداكثر يك سال بوده می باشد. تحليل بر روي موارد شغل دوم متمركز شده می باشد.

چن و ادین[1](2002)، در پژوهشی با بهره گیری از داده های مزد مربوط به 5000 کارگر مرد یقه آبی که تحت پوشش قراردادهای جمعی بودند و در صنایع فلزات سوئد()، ساخت محصولات فلزی فابریکی، ماشین آلات و تجهیزات) در سال 1985 به کار گرفته شده بودند، به مقایسه بین روشهای پرداخت بر اساس وجوه فرق مزد کارایی و مزد رقابتی پرداخته اند. آنها داده ها را به دو گروه کارگر تقسیم بندی کردند که یک گروه هم به صورت کارمزدی و هم به صورت مزد ساعتی، دریافتی داشتند و گروه دیگر فقط در یکی از این دو مجموعه (یا کارمزدی یا مزد ساعتی ) مزد می گرفتند و مدلهای زیر را مورد آزمون قرار دادند:

  • مطالعات داخلی :

ازوجی و امینی (1387)، برای مطالعه ارتباط مزد و بهره وری در صنایع ایران در دوره 1350 تا 1383 از الگوی زیر بهره گیری کردند :

نشان دهنده مزد نیروی کار،  عوامل موثر بر سطح مزدهای نیروی کار ( متغیرهای توضیحی مورد نظر) و ضریب   کشش مزد نیروی کار نسبت به متغیر  می باشند.

شکل تجربی الگوی مزد برای برآورد را به صورت زیر ارائه داده اند :

که،   لگاریتم متوسط جبران خسارت سرانه مزد و حقوق بگیران کارگاههای بزرگ صنعتی ،   لگاریتم متوسط بهره وری شاغلان کارگاههای بزرگ صنعتی،  لگاریتم حداقل مزد واقعی،   لگاریتم مزد واقعی در بخش عمومی،  لگاریتم متوسط سالهای تحصیل شاغلان بخش صنعتی (شاخص سرمایه انسانی) و  نرخ بیکاری کل نیروی کار کشور می باشند. تنها متغر مجازی وارد شده در الگو مربوط به سال 1352 می باشد که به دلیل افزایش یکباره[1] Paul Chen and Per-Anders Edin

 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

مطالعه رفتار نظریه مزد – کارایی در بخش صنعت ایران

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

مطالعه رفتار نظریه مزد – کارایی در بخش صنعت ایران

 از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: