عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه سبک شناختی شعر نشاط اصفهانی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

سطح زبانی

الف)آوایی

موسیقی بیرونی یا وزن: فاعلاتن، فاعلاتن، فاعلن

بحر شعر: رمل مسدس محذوف

موسیقی کناری یا قافیه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

کلمات قافیه: خانه، ویرانه، میخانه، پروانه، پیمانه، خانه، بیگانه، افسانه، دیوانه

حرف روی ساکن: صامت ن و ه حرف زاید می باشد.

تکرار قافیه درکلمه”خانه”.

شعر مردّف می باشد و ردیف تأثیر نمای مفعولی  “را”.

موسیقی درونی

سجع متوازی: شمع، جمع(3)

سجع متوازن: گو، گردید(1)

سجع مطرف: خانه، ویرانه(1)

جناس اشتقاق: ویران، ویرانه(1)

تکرار واژه: عشق  (8)

تکرار صامت واحد:  صامت و (1)   صامت ع، ش (3)

تکرار مصوت: مصوت بلند ا (8)    مصوت بلند ی (6)

ب)واژگانی

لغات عربی: زاهد، شعله، شمع، جمع، غم، عشق، قصر، هوس، حاشا، خطبه، عاقل

لغات مرکّب: میخانه، پیمانه، دیوانگی

ترکیب های اضافی: ره میخانه، شعله ی شمع، غم پروانه، آب شمشیر، بام قصر

اسم ذات

عناصر طبیعی: آب، شعله، آتش

انسانی: جمع، نشاط

اعضای بدن: سر

اشیا: شمع، شمشیر، پیمانه، حلقه

حیوانات: پروانه

جایها: خانه، ویرانه، ره، میخانه، بام، قصر، خانه، در

اسم معنی: صوفی، مست، زاهد، غم، بزم، عشق، هوس، آشنا، بیگانه، خطبه، دوست، خرد، افسانه، دیوانگی

 

ج)نحوی

معانی ابیات در همان بیت تمام می گردد ، حذف ب از فعل امر: گو، کن، حذف ب ازفعل مضارع التزامی : پرسم

اکثر فعل ها ساده می باشد اما از افعال مرکب: کوتاه کن و … هم بهره گیری شده می باشد.


 

 

2-سطح ادبی

مراعات النظیر: شعله، آتش، بسوزد (3) شمع، پروانه (3) مست، بزم، مستان، پیمانه (4)

تضاد: آشنا، بیگانه (6) عاقل، دیوانه (7)

ارصاد و تسهیم

 

آب گــو بـگذر ز ســر این خانــه را
وقت گردید، ویران کن این ویرانه را

 

استعاره


عشق نوبت می زند بر بام قصر
کز هوس خالی کنید این خانه را

 

استعاره مکنیه(تشخیص): عشق                                    استعاره مصرّحه: خانه استعاره از دل


آشنــایــــــی حلقـــــه بر در مــی زنـــــــد

کیست تا بیرون کند بیگانه را

 

استعاره مصرّحه: آشنا استعاره از عشق                              استعاره مصرّحه: بیگانه استعاره از تعلّقات

 

خطبه می خواند به نام دوست عشق

ای خرد کوتاه کن افسانه را

 

استعاره مکنیه(تشخیص): عشق                                                 استعاره مکنیه(تشخیص): خرد

 

عشـــق با دیوانگــــی! حاشــــا نشــــــــاط

عشق عاقل می کند دیوانه را

 

استعاره مکنیه(تشخیص): عشق

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. سبک بازگشت چیست و در چه زمانی اتفاق افتاده می باشد؟ 2. تفاوت سبک بازگشت با سبک هندی چیست؟
  2. تأثیر نشاط اصفهانی در سبک بازگشت چه اندازه می باشد؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه مطالعه سبک شناختی شعر نشاط اصفهانی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه مطالعه سبک شناختی شعر نشاط اصفهانی

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: