تکه ای از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

-1-13-13حاج ملا احمدنراقی: «بدانکه کارهای بندگان و اموری که بر ایشان وارد می گردد بر دو قسم می باشد: اوّل ـ امری که از قدرت و وسع ایشان بیرون می باشد. دوم  ـ آن که بیرون از قدرت ایشان نیست به  معنی که از برای آن امر اسبابی چند هست که بنده متمکن از تحصیل آن اسباب و صول به آن امر یا دفع آن امر هست پس آن چیز که از قسم اوّل باشد مقتضای توکّل آن می باشد که آن را حواله به رب الارباب نمائی و فکرهای دقیق و تدبیرات حقیه و کوشش بی جا در خصوص آن نکنی. و اما آن چیز که از قسم دوم باشد پس کوشش در خصوص آن با توکّل منافات ندارد به شرط آن که اعتماد را و به سی خود و اسباب و وسائط نباشد بلکه اطمینان و وثوق او به خدا بوده باشد پس هر که همچنین گمان کند که معنی توکّل ترک کسب و اقدام و ترک فکر و تدبیر در امور خوداست مطلقا و خود را مهمل و بیکاره بر زمین افکند بسیار خطا کرده می باشد. چه این اقدام در شریعت مقدسه حرام می باشد و شارع امر فرموده می باشد ایشان را به طلب روزی با سبابی که خدای تعالی از برای آن مقرر فرموده و ایشان را به آن هدایت کرده از قبیل زراعت و تجارت و صناعت و غیر اینها و امر نموده می باشد مردمان را که دفع اذیت را از خود کنند و خود را از چیزهای موذی محافظت نمایند.

گــفت پیغمبر بــه آواز بلند                    بــا تـوکّل زانـوی اشتـر ببنـد

گر توکّل میکنی درکـار کـن                    کشت کن پس تکیه برجبار کن( نراقی/1371: 589 ،590)

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه