تاثیر راهبردهای سازماندهی- برنامه ریزی بر بهبود عملکرد تحصیلی دانش آموزان

تکه ای از متن پایان نامه :

استدلال كردن درمورد راهبردهاي بجای آوردن تكاليف و شباهت ها و تفاوت هاي هر مساله با مسايل قبل و بررسي راه حل ها مي پرداختند و سپس ميزان يادگيري و اطمينان خود را از داشتن توانايي آموختن رياضي بازبيني مي كردند. آموزش گروه كنترل به شيوه معمولي بود. در پايان دوره، نمره يادگيري درس رياضي هر دو گروه آزمايشي به گونه اي معنادار بيش از گروه هاي كنترل بود (p<0.02، df=116، t=2.33). همچنين دانش آموزاني كه در درس رياضي ضعيف بودند، به گونه اي معنادار بيش از دانش آموزان قوي از برنامه آموزش فراشناختي سود بردند. نتايج اين بررسي بيانگر لزوم بجای آوردن اصلاحاتي از نظر آموزش مهارت‌هاي فراشناختي در برنامه درسي مدارس و آموزش رياضي می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

– صالحی و همکاران(1383) به مقصود بررسي تاثير ميزان دانش فراشناختي، نحوه کلامي کردن تفکر، و نيز اثر تعاملي اين دو بر عملکرد حل مسئله کودکان، با بهره گیری از يک طرح عاملي 4×2 (نحوه کلامي کردن تفکر داراي 4 سطح × ميزان دانش فراشناختي داراي 2 سطح) 64 دانش آموز پايه دوم راهنمايي از دو سطح دانش فراشناختي زياد و کم به هنگام حل مسايل هندسه ملزم به انجام 3 نوع کلامي کردن تفکر (خودپرسشگري هدايت شده، خودپرسشگري هدايت نشده، و خودگويي) شدند، که نتايج در مقايسه با يک گروه کنترل (بدون- صفري، كرمي متين، قرنيه و رضايي(1391)در پژوهش خود تحت عنوان تاثير آموزش راهبردهاي فراشناخت برميزان آگاهي فراشناختي دانشجويان به اين نتايج دست يافتند كه: آموزش راهبردهاي فراشناخت بر ميزان آگاهي فراشناختي دانشجويان تاثير مثبت و معني داري داشته می باشد و اين تاثير بر پسران بيشتر از دختران بوده اما در رشته‌هاي مختلف متفاوت بوده می باشد .

17-2 اختصار فصل دوم

ارتقاء عملکرد تحصیلی دانش آموزان یکی از اهداف مهم آموزش و پرورش  می باشد که برای انجام آن آموزش  و پرورش همه ساله هزینه های هنگفتی را متحمل می گردد. معلمان کوشش می کنند از روش های تدریس جدید و مناسب برای دانش آموزان بهره گیری کنند و حتی دانش آموزان را تشویق می کنند که بیشتر درس بخوانندو سطح مطالعه خود را افزایش دهند. عوامل گوناگونی مانند عوامل شناختی، اجتماعی، آموزشی و مهارت های فراشناختی در ارتقاء سطح عملکرد تحصیلی دانش آموزان تأثیر دارند. علیرغم تاکیدات زیادی که نظام آموزشی جامعه در خصوص عوامل آموزشگاهی و شناختی در امر ارتقاء سطح کیفی عملکرد آموزشی و تحصیلی دانش آموزان انجام داده می باشد، اما تا الان نتوانسته اند به اهداف مطلوب موردن نظر خود برسند. مهارت های فراشناختی، مهارت‎هایی هستند که دانش‌آموزان را در فرآیند یادگیری درگیر کند و آنها را وادار می سازد تا در جریان یادگیری خودشان قرار بگیرند و بر فرآیند یادگیری و ارزشیابی کنترل و نظارت بیشتری داشته باشند. مهارت فراشناختی سازمان دهی- برنانه ریزی با بالا بردن سطح آگاهی و دانش دانش آموزان در انجام فرآیند مطالعه، تنظیم سرعت مطالعه، زمان مطالعه و بکارگیری راهبردهای یادگیری مناسب و بهره گیری از روش های مناسب برای ایجاد و حفظ انگیزه می تواند سطح یادگیری و عملکرد تحصیلی دانش آموزان را افزایش دهد

 از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد : تاثیر راهبردهای سازماندهی- برنامه ریزی بر بهبود عملکرد تحصیلی دانش آموزان